22. kolovoza 2016.

PRAVA ŽRTAVA I SVJEDOKA

Žrtve kaznenih djela imaju prava u prethodnom i kaznenom postupku, a posebno su zaštićena djeca, žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudiređa te žrtve kaznenog djela trgovanja ljudima

Ako ste žrtva kaznenog djela imate pravo:
■ na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela
■ sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik
■ na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama temeljem vaše prijave i pravo na podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku
■ na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava, ako trpite teža psihofizička oštećenja ili teže posljedice kaznenog djela
■ podnijeti prijedlog za ostvarenje imovinskopravnog zahtjeva
■ na novčanu naknadu po posebnom zakonu, ako ste pretrpjeli teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela s elementima nasilja

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa ili kaznenog djela trgovanja ljudima, pored navedenih osnovnih prava imate i dodatna prava:
■ dobiti opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
■ da vas u policiji i državnom odvjetništvu ispita osoba istog spola
■ prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom
■ da tijekom ispitivanja pored sebe imate osobu od povjerenja
■ smijete uskratiti odgovor na nepotrebna pitanja koja se odnose na osobni život
■ možete zahtijevati da budete ispitani putem audio-video uređaja
■ na tajnost osobnih podataka
■ možete zahtijevati isključenje javnosti s rasprave

Ako je dijete žrtva kaznenog djela, pored navedenih osnovnih prava žrtve ima i dodatna prava:
■ na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
■ na pratnju osobe od povjerenja prilikom sudjelovanja u radnjama
■ na tajnost osobnih podataka
■ na svjedočenje bez prisustvovanja javnosti
■ na pomoć i podršku stručnog suradnika suda, a prema okolnostima i s obzirom na vrstu kaznenog djela te dob djeteta, i na ispitivanje putem audio-video uređaja
■ s obzirom na vrstu kaznenog djela može biti ispitano u svom stanu ili u drugom posebno opremljenom mjestu umjesto u sudu.

Djeca su sve osobe koje nisu navršile 18 godina.

Djecu svjedoke i žrtve ispituje sudac istrage na dokaznom ročištu, a poziv djetetu svjedoku upućuje se preko njegovih roditelja ili skrbnika.

Privatna tužba

Ako ste prijavili kazneno djelo, u većini slučajeva postupak će voditi državni odvjetnik po službenoj dužnosti.

Za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po privatnoj tužbi, možete podnijeti privatnu tužbu. Tužba se mora podnijeti u roku od tri mjeseca od dana kada je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za kazneno djelo i počinitelja.

Imovinskopravni zahtjev

Ako ste žrtva kaznenog djela onda ste ujedno i oštećenik koji pred sudom ima pravo postaviti imovinskopravni zahtjev.

Njime možete tražiti:
■ naknadu štete – koja može biti materijalna ili nematerijalna (pretrpljena bol, strah)
■ povrat stvari – ako možete dokazati da ste vi bili vlasnik ili zakonski držatelj te stvari
■ poništavanje određenog pravnog posla – ako je zbog kaznenog djela nastao pravni posao imovinskopravnog karaktera (ako vas je okrivljeni silom naveo na sklapanje nekog ugovora).

Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u kaznenom postupku ili u posebnoj građanskoj parnici protiv okrivljenog. Ako ste zahtjev podnijeli tijekom kaznenog postupka, pretpostavka za njegovo prihvaćanje je da sud okrivljenika proglasi krivim.

U građanskoj parnici to nije preduvjet za uspjeh vašeg zahtjeva.

Pravo na novčanu naknadu

Ako ste žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom, imate pravo na novčanu naknadu iz sredstava državnog proračuna.

Policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su vam dati informaciju o pravu na naknadu, dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva te na vaše traženje dužni su vam dati opće upute i informacije o tome kako ispuniti zahtjev te koja je popratna dokumentacija potrebna.

Zahtjev za novčanu naknadu podnosi se Ministarstvu pravosuđa na obrascu kojeg možete preuzeti sa stranica Ministarstva.

Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela
Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenog djela (eng).

Pravo na novčanu naknadu može ostvariti:
■ žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ako je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište
■ žrtva koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili joj je narušeno zdravlje kao posljedica kaznenog djela (ima pravo na naknadu troškova liječenja, pod uvjetom da nije obvezno zdravstveno osigurana i to do visine zdravstvenog standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, te naknadu izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kuna)
■ osoba koja je bliski krvni srodnik preminule žrtve (ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kuna i pogrebnih troškova do iznosa od 5000 kuna)
■ u slučaju smrti žrtve, osoba koja je platila pogrebne troškove ima pravo na naknadu u iznosu do najviše 5.000 kuna
■ ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano u policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno da li je počinitelj poznat ili ne.

Prava oštećenika u kaznenom postupku

Ako ste žrtva koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik imate prava:
■ služiti se vlastitim jezikom
■ podnijeti prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva te privremenih mjera osiguranja
■ imati opunomoćenika
■ upozoravati na činjenice i predlagati dokaze
■ prisustvovati dokaznom ročištu
■ prisustvovati raspravi i sudjelovati u dokaznom postupku te iznijeti završni govor
■ izvršiti uvid u spis predmeta
■ zatražiti obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku
■ podnijeti žalbu
■ podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu
■ dobiti obavijest o odbacivanju kaznene prijave ili odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona
■ preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
■ zatražiti povrat u prijašnje stanje
■ dobiti obavijest o ishodu kaznenog postupka.

Obavijest o otpustu počinitelja

Kada je optuženik osuđen na kaznu zatvora, Ministarstvo pravosuđa preko Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima žrtvu će informirati o datumu otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora.

Besplatni telefon za žrtve kaznenih djela i prekršaja

116 006 je besplatan telefonski broj na kojem žrtve kaznenih djela ili prekršaja, svjedoci i članovi njihovih obitelji mogu dobiti sveobuhvatnu podršku, koja obuhvaća emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te informacije o pravima u postupku.
Linija je otvorena svakim radnim danom od 8 do 20 sati.