Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela : Izvještaj s konferencije 22.2.2017.

Izvještaj s konferencije
Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela
Novinarski dom, Zagreb, Perkovčeva 2, 22. veljače 2017.
11.00 – 14.00h

IZVJEŠTAJ PREUZMITE 2017-2-22-Izvještaj s konferencije

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava –
Osijek, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara
od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija
žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o o uspostavi
minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC
o naknadama žrtvama kaznenih djela.

Cilj projekta je prvenstveno upoznati šire građanstvo s pravima žrtava kako bi se osigurala
informiranost postojećih žrtava kaznenih djela o zajamčenim pravima, a i senzibilizirala
javnost. Uz to, kroz aktivnost prikupljanja podataka i analize provedbe istraživanja, cilj je
utjecati na potpunu implementaciju postojećih zakona i drugih propisa, kao i zagovarati za
izmjene zakona. Ciljevi projekta obuhvaćaju i daljnji rad na educiranju, kako predstavnika
civilnog društva i institucija, tako i sve druge stručnjake koji se u radu susreću sa žrtvama
kaznenih djela te posredno ojačati međusektorsku suradnju.

U godinama iza nas napravljeni su neki važni koraci za humanizaciju pravosudnog postupka,
posebno kroz organiziranu podršku svjedocima i žrtvama pri županijskim, pa i općinskim
sudovima. No, ta mreža nije se još proširila ni na sve sudove, ni u potpunosti na Državno
odvjetništvo i policiju. Projektom smo najavili i sve naše podržavajuće, istraživačke aktivnosti
u ovoj i idućoj godini, čiji je cilj doprinijeti razvoju i povećanju učinkovitosti sustava podrške
žrtvama i svjedocima kaznenih djela, a za koje su presudni rad i suradnja Ministarstva
pravosuđa i sudova, kako županijskih, tako i općinskih.

U sklopu projekta je na Europski dan žrtava kaznenih djela organizirana Konferencija, uz
pokroviteljstvo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, i okupila je predstavnike
pravosuđa (predsjednike i suce županijskih sudova, općinskih sudova, odvjetnike,
predsjednicu i sutkinju Visokog prekršajnog suda), Pučku pravobraniteljicu, Pravobraniteljicu
za djecu, predstavnike specijalnih ureda pravobranitelja – za ravnopravnost spolova i osobe
sa invaliditetom, predstavnike Ministarstva pravosuđa, Ministarstva hrvatskih branitelja,
Projekt je financiran u sklopu Justice programa Europske unije. Sadržaj ovog izvještaja
je isključiva odgovornost izdavača i ne može se ni pod kojim okolnostima
smatrati da odražava stav Europske unije.

Ministarstva unutarnjih poslova, organizacije civilnog društva za ljudska prava iz Zagreba,
Rijeke, Splita, Pakraca i Osijeka koje godinama rade na podršci žrtvama. Svim sudionicima
konferencije je zajedničko da se u svom radu bave žrtvama kaznenih djela, neki kroz sudske
postupke, kaznene, građanske, upravne, neki se bave podrškom žrtvama pojedinih
kaznenih djela, poput zločina iz mržnje, obiteljskog nasilja, ratnim zločinima, terorističkim
aktima, ili prema individualnim karakteristikama žrtve – djecom, osobama s invaliditetom,
nacionalnim manjinama, ženama, ranjivim skupinama, a neke od organizacija pružaju opću
podršku, neovisno o kategoriji počinjenog kaznenog djela i karakteristikama osobe u ulozi
žrtve.

Na konferenciji je istaknuto da postoji potreba za snažnijom provedbom zaštite prava ranjivih
skupina, za jačanjem svih pružatelja sustava podrške, kako bismo zajedno doprinijeli boljem i
sigurnijem položaju žrtve, uklanjanju sekundarne viktimizacije, te da žrtva nikada ne smije biti
dovedena u poziciju, i u pomisao, da je ostala sama.

Ovim izvještajem želimo prenijeti najvažnije dijelove obraćanja naših govornika/ica na
konferenciji:

IZVJEŠTAJ PREUZMITE 2017-2-22-Izvještaj s konferencije