#imašpravo na novčanu naknadu


New post on Podrška žrtvama i svjedocima

Novčane naknade žrtvama kaznenih djela

Žrtva kaznenog djela svaka je fizička osoba koja je pretrpjela fizičke i/ili psihičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda kao posljedicu kaznenog djela. Ako ste žrtva kaznenog djela i zbog istog ste pretrpjeli neku materijalnu štetu ili pak želite naknadu za pretrpljenu fizičku i/ili psihičku bol, imate pravo ostvariti novčanu naknadu. Postoji nekoliko načina ostvarivanja naknade. Jednu od novčanih naknada možete ostvariti sukladno Zakonu o novčanoj naknadi dok naknadu štete možete potraživati tijekom kaznenog postupka, ukoliko ste se izjasnili kao oštećenik, podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva. Ukoliko kao žrtva ne ostvarite naknadu štete u kaznenom postupku tada možete tražiti naknadu štete privatnom tužbom u parničnom postupku.

ŠTO JE IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV?
Žrtva koja se na policiji, državnom odvjetništvu ili sudu izjasni kao oštećenik ima pravo tijekom kaznenog postupka (sve do završetka dokaznog postupka) podnijeti imovinskopravni zahtjev kako bi se, osim o krivnji, odlučivalo i o naknadi štete nastaloj počinjenjem kaznenog djela. Imovinskopravnim zahtjevom od počinitelja se može zatražiti:

– naknada štete – koja može biti materijalna ili nematerijalna (pretrpljena bol, strah)
– povrat stvari
– poništavanje određenog pravnog posla
– NAKNADA ŠTETE U PARNIČNOM POSTUPKU
Ako žrtva NE ostvari naknadu štete od počinitelja u kaznenom postupku, naknadu štete može potraživati u parničnom postupku, podnošenjem tužbe.

ZAKON O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENOG DJELA

Žrtve kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom osim od počinitelja novčanu naknadu mogu tražiti i prema Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) koja se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NOVČANU NAKNADU?
Pravo na novčanu naknadu može ostvariti:

Neposredna žrtva koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušavanje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela s elementima nasilja
Posredna žrtva (bračni/izvanbračni drug, dijete, roditelj, posvojitelj, maćeha, oćuh, osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici)
Pravo na naknadu ima žrtva koja je:

državljanin Republike Hrvatske ili ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
državljanin države članice Europske unije ili ima prebivalište u državi članici Europske unije
Bitno je da se zahtjev za novčanom naknadom podnese u roku od 6 mjeseci od počinjenja kaznenog djela, a iznimno u opravdanim slučajevima u roku od 3 godine. Važno je naglasiti i to da kazneno djelo mora biti prijavljeno policiji ili državnom odvjetništvu.

KOJE VRSTE NOVČANIH NAKNADA MOGU OSTVARITI?
Vrste novčanih naknada koje žrtve mogu ostvariti su:

Naknada troškova liječenja, koju neposredna žrtva može dobiti samo ako nema obvezno zdravstveno osiguranje.
Naknada za izgubljenu zaradu, koja obuhvaća slučajeve kada kazneno djelo spriječi žrtvu da ostvari plaću ili honorar koju bi inače ostvarila da se to djelo nije dogodilo. Osoba uz zahtjev mora priložiti i izvješće o bolovanju i isplatne liste plaće za tri mjeseca prije štetnog događaja (kaznenog djela). Najviši iznos koji se može ostvariti je 35 000,00 kn.
Naknada zbog gubitka zakonskog uzdržavanja, koju ostvaruju posredne žrtve ako je neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela. Najviši iznos koji se može ostvariti za sve posredne žrtve je ukupno 70 000,00 kn i taj se iznos dijeli među srodnicima.
Naknada za pogrebne troškove, koju ostvaruje osoba koja je platila pogreb osobe koja je kao neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela (ne mora, dakle, biti srodnik), a plaćanje troškova pogreba dokaže prilaganjem računa. Najviši iznos koji se može ostvariti je 5 000,00 kn.
KAKO POKRENUTI POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU?
Kako biste ostvarili pravo na neku od vrsta naknade, potrebno je ispuniti zahtjev za novčanu naknadu koji se podnosi na obrascu kojeg možete pronaći u najbližoj policijskoj postaji, uredu državnog odvjetnika, općinskom ili županijskom sudu ili preuzeti sa službene stranice Ministarstva pravosuđa:

LINK NA STRANICU

Obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom navedenom u obrascu potrebno je poslati poštom na adresu:

Ministarstvo pravosuđa,

Odjel za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

O osnovanosti zahtjeva i visini naknade odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela u roku od 60 dana od primitka zahtjeva, a isplata se vrši u roku od 30 dana od trenutka kada stranka primi rješenje kojim je određena isplata naknade.

KOLIKO ĆE ME SVE TO KOŠTATI?
Troškovi postupka namiruju se iz sredstava državnog proračuna, ne naplaćuju se upravne pristojbe, a svi eventualni troškovi prevođenja i vještačenja također se namiruju iz sredstava državnog proračuna. Dokumenti, koji se prilažu obrascu, MORAJU biti izvornici ili ovjereni. Jedino što se plaća jest ovjerena izjava žrtve kod javnog bilježnika kako ne ostvaruje naknadu po drugim pravnim osnovama.

POTREBNA TI JE POMOĆ? IMAŠ PITANJA ILI NEJASNOĆE VEZANE UZ ISPUNJAVANJE OBRASCA?
U slučaju nejasnoća kod ispunjavanja obrasca zahtjeva za novčanu naknadu ili bilo kakvih drugih dodatnih pitanja, za pomoć se obratite Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja pozivom na besplatni telefonski broj 116 006 koji je dostupan svakim radnim danom od 8 do 20 sati.

Više na linku:
https://podrskazrtvamaisvjedocima.wordpress.com/2019/02/