#imašpravo na aktivno sudjelovanje u kaznenom postupku

Pravo na aktivno sudjelovanje u kaznenom postupku

by podrskazrtvamaisvjedocima

Pravo na aktivno sudjelovanje u postupku
Žrtva kaznenog djela ima pravo sudjelovati u kaznenom postupku, no na koji način žrtva može aktivnije sudjelovati u kaznenom postupku? Za početak navesti ćemo osnovna prava koja pripadaju žrtvi:

pravo na pristup službama za potporu žrtava kaznenih djela,
– pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela
– pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde,
– na zaštitu dostojanstva prilikom ispitivanja kao svjedok,
da bude saslušana bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka,
– pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjeluje,
– da se medicinski zahvati prema žrtvi poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni,
– podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama Kaznenog zakona, sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik, biti obaviještena o odbacivanju kaznene prijave i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
– pravo na obavijest državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom prijave i podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku
– pravo da na zahtjev bez nepotrebne odgode bude obaviještena o ukidanju istražnog zatvora, bijegu okrivljenika iz zatvora ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi zaštite
– da na zahtjev bude obaviještena o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava kazneni postupak
druga prava propisana zakonom
– ukoliko je za djelo propisana kazna zatvora veća od pet godina a žrtva podnosi teže posljedice kaznenog djela, ima pravo na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinsko pravnog zahtjeva
– ukoliko je osoba žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom, ima pravo na podnošenje zahtjeva na novčanu naknadu iz sredstava državnog proračuna u skladu s posebnim zakonom
– pravo sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik i ostvarivati prava propisana zakonom.

NA KOJI NAČIN ŽRTVA MOŽE AKTIVNO SUDJELOVATI U KAZNENOM POSTUPKU?

Kako bi žrtva aktivno sudjelovala u kaznenom postupku prvi korak koji je potreban da učini jest da se izjasni kao OŠTEĆENIK. Kada se osoba izjasni u kaznenom postupku kao žrtva oštećenik ona ostvaruje dodatna prava kojima može aktivnije sudjelovati u kaznenom postupku poput prava na podnošenje imovinsko pravnog zahtjeva, predlaganja dokaza te predlaganja mjera opreza. Žrtva se može izjasniti kao oštećenik izjavom policiji, državnom odvjetniku ili na sudu.

Dodatna prava koja pripadaju oštećeniku su:

– pravo na vlastiti jezik i tumača ako je potrebno,
– pravo podnijeti prijedlog za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva te privremenih mjera osiguranja,
– pravo na opunomoćenika(na vlastiti trošak),
– pravo predlagati dokaze i upozoravati na činjenice,
– pravo prisustvovati dokaznom ročištu,
– pravo prisustvovati raspravi i sudjelovati u dokaznom postupku te iznijeti završni govor
– pravo izvršiti uvid u spise (ako je ispitan),
– zatražiti obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom njegove prijave i podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku,
– pravo podnijeti žalbu u slučajevima predviđenim Zakonom o kaznenom postupku,
– pravo tražiti povrat u prijašnje stanje
– pravo biti obaviješten o tijeku i ishodu postupka,
– podnijeti prijedlog za progon ili privatnu tužbu
– preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika

Svako od dodatnih prava koje pripada oštećeniku je značajno, no potrebno je posebno istaknuti važnost sljedećih prava:

PRAVO PODNIJETI IMOVINSKO PRAVNI ZAHTJEV
– oštećenik ima pravo podnijeti imovinsko pravni zahtjev najkasnije do završetka glavne rasprave
– oštećenik putem imovinsko pravnog zahtjeva može tražiti naknadu štete koju je pretrpio počinjenjem kaznenog djela. Pravodobnim podnošenjem tog zahtjeva u sklopu kaznenog postupka, sud će odlučiti uz kaznu i o visini naknade ukoliko će zahtjev biti prihvaćen od strane suca
ukoliko imovinsko pravni zahtjev bude odbijen tada oštećenik ima pravo tražiti naknadu štete privatnom tužbom

PRAVO PREDLAGATI DOKAZE
Oštećenik ima pravo predlagati dokaze u fazi istraživanja, te može sucu istrage predložiti provođenje istražnih radnji.

PRAVO TRAŽITI PRIVREMENE MJERE OSIGURANJA
oštećenik ima pravo predlagati mjere u svrhu zaštite

AKO JE OŠTEĆENIK DIJETE
Ukoliko je oštećenik dijete, a njegovi interesi kose se s interesima roditelja, tijelo koje vodi postupak pozvat će nadležno tijelo socijalne skrbi da djetetu imenuje posebnog skrbnika. Također, ako je oštećenik dijete ili osoba lišena poslovne sposobnosti, njegov zakonski zastupnik ili posebni skrbnik ovlašten je davati izjave i poduzimati radnje na koje ima pravo oštećenik.

Za više informacija o aktivnoj ulozi oštećenika u kaznenom postupku možete se obratiti Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati na besplatni i anonimni broj 116 006.

Više na linku:
https://podrskazrtvamaisvjedocima.wordpress.com/2019/02/