O nama

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima osnovana je 2006 godine u Vukovaru

Cilj Udruge i njezin djelokrug rada usmjeren je na poboljšanje položaja žrtava i svjedoka te unapređenje postojećeg sustava podrške svjedocima i žrtvama.

Od 2008. g. u suradnji s Odjelima za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama, koji su dio sudske uprave na županijskim sudovima u 7 gradova (Zagreb, Osijek, Vukovar, Zadar, Split, Sisak i Rijeka) volonteri Udruge pomažu žrtvama i svjedocima pružanjem emocionalne podrške, praktičnih informacija (informiranje o pravima svjedoka, informiranje o tijeku procesa suđenja, tko su stranke u postupku i koja je njihova uloga te nejasnoćama vezanim za postupak i sl.) te informiranjem o djelovanju drugih udruga i institucija koje mogu adekvatno odgovoriti na specifične potrebe pojedinih svjedoka i žrtava odnosno članova njihovih obitelji (besplatni pravni savjeti ili besplatna psihološka pomoć).

Naši direktni korisnici su svjedoci i žrtve te članovi njihovih obitelji koji su pozvani na sud.

 

Područje djelovanja:

Uloga i aktivnosti Udruge vezane je uz sudove, te je definirana Sudskim poslovnikom iz 2010. godine.

Udruga ima sjedište u Vukovaru, ali djeluje u sedam gradova na području Republike Hrvatske: Vukovar, Osijek, Zagreb, Sisak, Rijeka, Zadar i Split.

CILJEVI UDRUGE

 • podrška žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima
 • podrška žrtvama i svjedocima u ostalim postupcima i pred drugim tijelima
 • poboljšanje kvalitete davanja iskaza žrtava i svjedoka
 • zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog, društvenog  položaja žrtava i svjedoka
 • ostale aktivnosti vezane za unapređivanje rada Udruge
 • unapređivanje prava i zaštite žrtava i svjedoka u sudskim postupcima bez obzira na dob, spol, vjersku, religijsku i etničku pripadnost ili druge osobine.

DJELOKRUG RADA UDRUGE

 • pružanje neposredne /posredne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima
 • zalaganje za poboljšanje pravnog ekonomskog, društvenog , političkog položaja žrtava i svjedoka u društvu
 • organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova
 • obuka volontera i članova udruge za kvalitetnije pružanje podrške
 • održavanje edukacijama polju društveno humanističkog karaktera, te provedba i analiza istraživanja
 • izrada i provedba projekata od interesa za udrugu ili/i podružnicu
 • suradnja sa stručnim organizacijama u zemlji koji djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva i zadataka, a posebno sa državnim tijelima, javnim ustanovama, nevladinim organizacijama i slično, a radi uspješnog obavljanja poslova i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je udruga osnovana