1. srpnja 2015.

“Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”

„ Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“- projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške.
Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na područjima Republike Hrvatske gdje je sustav podrške nedostatno razvijen ili ne postoji. Projekt je započeo 1. srpnja 2015. godine i traje do 30. srpnja 2016. godine.
Aktivnosti projekta usmjerene na uvođenje sustava sveobuhvatne podrške u 4 županije Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Varaždinskoj te Požeško-slavonskoj, gdje je podrška žrtvama i svjedocima nedostatno razvijena ili pak nepostojeća, te ne postoje Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu.
Pružanje podrške zahtjeva stručne i educirane kapacitete OCD-a, odnosno stjecanje znanja i vještina o tome kako se pruža podrška kroz specijalizirane edukacije i radionice. Stoga je Udruga osigurala suradnju u OCD-ima s navedenih područja koje se u svom djelokrugu rada bave pitanjem ljudskih prava te je održala edukaciju koordinatorima i zamjenskim koordinatorima volontera za pružanje podrške ispred svake organizacije. OCD-i u suradnji s Udrugom su regrutirali volontere koji će nakon dvodnevne edukacije koju provode stručnjaci iz Udruge (pravni, psihološki i praktični aspekti pružanja podrške) pružati emocionalnu podršku, pružati informacija o institucijama koje mogu više pomoću u konkretnom slučaju,osnaživati stranke, informirati građane o pravima žrtava i oštećenik te davati praktične informacije o konkretnom slučaju.
Podrška žrtvama i svjedocima uvedena je u Dešu-regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva s područja Dubrovačko-neretvanske županije i „Delfin“ centar za podršku i razvoj civilnog društva. Od siječnja 2016. godine Udruga uvodi sveobuhvatnu podršku u Homo-udruga za zaštitu ljudskih prava s područja Istarske županije i Klub žena Varaždin s područja Varaždinske županije. Trenutno je otvoren poziv volonterima za Istarsku i Varaždinsku županiju.
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upućivati će pozivatelje u potrebi (žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja) u OCD s područja njihove županije gdje će posebni obučeni volonteri svakodnevno pružati podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. ( emocionalna podrška, informiranje o zakonskim pravima, upućivanje na relevantne institucije i OCD-e, odlazak na sud kao „pratnja od povjerenja“
Uvođenjem sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima OCD-i će povećati i dodatno izgraditi svoje kapacitete pružanjem nove usluge za građane/ke, doprinijeti osnaživanju ranjivih skupina u društvu, povećati svoju vidljivost i prepoznatljivost, promicati volonterizam i povećati broj postojećih volontera.
Također,u sklopu projekta provodi se i medijska kampanja osvješćivanja javnosti o položaju žrtava i svjedoka , te ostvarivanju njihovih prava.