2. kolovoza 2016.

OD VIZIJE DO DJELATNOSTI

U skladu s vizijom i misijom, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH. Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.

Udruga je tijekom godina intenzivno radila na poboljšanju sustava podrške te je svojim postignućima uvelike pridonijela na razvoju politika, programa te direktno sudjelovala, kao članica Povjerenstva, u izradi Nacionalne strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016. do 2020. Udruga danas ima zamjenskog člana u Odboru za novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Udruga danas djeluje kroz Referentne centre u Vukovaru i Osijeku, te Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u Zagrebu. U postupku de institucionalizacije važno je potaći i podržati razvoj usluga koje nisu dovoljno razvijene i kojima se osigurava podrška korisnicima u zajednicama u kojima žive, koje potiču veću samostalnost i neovisno življenje i veću dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, kao i sustavnije uključivanje udruga kao pružatelja usluga i razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja predstavnika javnog i civilnog sektora. Jedan od ključnih problema nedovoljna je dostupnost socijalnih usluga korisnicima kojima su te usluge potrebne, sporadičnost i nekonzistentnost u radu sa žrtvama i svjedocima te prepuštenost samim sebi u potrazi za lako dostupnim i jeftinim/besplatnim oblicima podrške.

VIZIJA

“Sveobuhvatan sustav podrške dostupan svim žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja u Republici Hrvatskoj.”

MISIJA

“Smanjiti traumu i nelagodu te doprinijeti poboljšanju pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka.”

VRIJEDNOSTI

  Jednakost
  “Jednak pristup i podrška svim žrtvama i svjedocima bez obzira na dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju, rod i rodno izražavanje, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obveze, tjelesne ili duševne poteškoće ili oboljenja te druge osobne karakteristike.”

  Jednakopravnost
  “Informirati svjedoke i žrtve o njihovim pravima te u suradnji s nadležnim tijelima omogućiti njihovo prakticiranje.”

  Ljudska prava, ustavna prava i prava u sudskom postupku
  Poštivanje svih ljudski prava, ustavnih prava i sloboda građana Republike Hrvatske te informiranje o pravima žrtva i svjedoka u sudskim postupcima.

  Nenasilje
  Uvažavajući integritet i dostojanstvo svake osobe odričemo se bilo kakvog oblika nasilja te svojim aktivnostima promoviramo kulturu nenasilja.

  Solidarnost i razumijevanje
  Solidarnost sa žrtvama i svjedocima razumijevajući emocionalno stanje i stresne okolnosti u kojima se nalaze pružajući oblik podrške koji odgovara individualnim potrebama svjedoka i/ili žrtve.

  Promicanje volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  Promoviranje volonterstva i kulture volontiranja na svim razinama na području Republike Hrvatske. Promicanje volonterstva u državnim institucijama.

CILJEVI :

  •Sveobuhvatna podrška žrtvama i svjedocima
  •Pružanje besplatne pravne pomoći
  •Pružanje psihosocijalnih usluga
  •Promoviranje prava žrtava i svjedoka te ukazivanje na njihove potrebe i probleme<
  •Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka
  •Praćenje i istraživanje trendova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji kao osnova za zagovaranje daljnjeg razvoja sustava podrške u Republici Hrvatskoj

SVRHA
Svrha Udruge je poboljšanje položaja žrtava i svjedoka te unaprjeđenje postojećeg sustava podrške žrtvama i svjedocima. Pružanje emocionalne i praktične podrške žrtvama i svjedocima, tijekom i nakon završenog sudskog postupka.
Navedenim djelovanjem Udruga radi na poboljšanju sustava podrške žrtvama i svjedocima i na unaprjeđenju prava i zaštite žrtava i svjedoka bez obzira na dob, spol, religijsku, etničku pripadnost i druge osobine.

Udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske putem Nacionalnog pozivnog centra s jedinstvenim besplatnim brojem za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja 116006. Također, besplatnu pravnu pomoć građani mogu zatražiti u uredima Vukovar i Osijek na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Usluge pratnje na institucije, te pravno savjetovanje i psihološko savjetovanje omogućeno je za sve žrtve kaznenih djela i prekršaja kao i svjedoke u uredu Varaždin.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnivanja 2006. godine usmjerena je na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja na Županijskom sudu, te kroz zagovaranje i unaprjeđivanje zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka, te za bolju primjenu postojećih zakona u Republici Hrvatskoj.

DJELATNOSTI

  • Pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kroz aktivnosti Udruge
  • Pružanje neposredne/posredne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima
  • Pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalnih usluga
  • Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka u društvu
  • Rad s mladima žrtvama nasilja
  • Rad sa žrtvama obiteljskog nasilja
  • Rad s azilantima, strancima pod supsidijarnom zaštitom i njihovim obiteljima
  • Rad s maloljetnicima
  • Rad sa starim i nemoćnim osobama
  • Rad s beskućnicima
  • Održavanje edukacija na polju društveno-humanističkog karaktera, te provedbe i analize istraživanja
  • Educiranje javnosti o potrebama žrtava i svjedoka
  • Rad s mladima u svrhu unapređenja sustava podrške žrtvama i svjedocima
  • Rad s volonterima u svrhu izravne podrške žrtvama i svjedocima
  • Obuka volontera i članova Udruge za kvalitetnije pružanje podrške
  • Organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova
  • Osnivanje novih podružnica Udruge
  • Suradnja sa stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva i zadataka, a posebno sa državnim tijelima, javnim ustanovama, nevladinim udrugama i slično, a radi uspješnog obavljanja poslova i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je udruga osnovana

logo_novi