11. travnja 2020.

► BESPLATNA PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć. Sustav besplatne pravne pomoći razvijan je pod pritiskom europskih integracija, Direktiva vijeća 2003/8/EZ

Primarna pravna pomoć obuhvaća
► Opću pravnu informaciju
► Pravni savjet
► Sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima
► Zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
► Pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je ovlašteni pružatelj besplatne pravne pomoći (primarne pravne pomoći). Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokrećete izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći – ovlaštenoj udruzi, pravnoj klinici ili uredu državne uprave u županiji te nije potrebno ispuniti poseban obrazac zahtjeva. Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:
a) ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
b) ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
c) ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
d) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:
► pravni savjet
► sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
► sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
► zastupanje u sudskim postupcima
► pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici u Hrvatskoj odvjetničkoj komori.Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokrećete podnošenjem zahtjeva za odobravanje pravne pomoći na propisanom obrascu nadležnom uredu državne uprave na području čije teritorijalne nadležnosti imate prebivalište ili boravište.

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?
► hrvatski državljanin
► dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
► stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranac na stalnom boravku
► stranac pod privremenom zaštitom
► stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja protjerivanju ili rješenja o povratku
► tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi vaše obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Ako ste žrtva obiteljskog nasilja, suglasnost o dopuštenju uvida u sve podatke o prihodima i imovini podnosite samo za sebe.

Ured državne uprave dužan je odlučiti o vašem zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ako ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć, korištenje sekundarne pravne pomoći odobrit će vam se donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. U rješenju se određuje i odvjetnik koji će vam pružiti pravnu pomoć i kojem vi morate dostaviti rješenje. Iznimno, ured će vam odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći koja obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, zastupanje u sudskim postupcima i pravnu pomoć u mirnom rješenju spora te oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Pravna pomoć u prekograničnim sporovima

Prekogranični spor je spor u kojem podnositelj zahtjeva za odobravanje pravne pomoći ima prebivalište ili boravište u državi članici Europske unije, a koja nije država članica u kojoj postupa sud, odnosno u kojoj treba izvršiti sudsku odluku. Pravna pomoć u prekograničnom sporu odobrava se u građanskim i trgovačkim stvarima, postupcima mirenja, izvansudskim nagodbama, izvršenju javnih isprava i pravnom savjetovanju u tim postupcima, dok se odredbe o prekograničnom sporu ne primjenjuju u poreznim carinskim i drugim upravnim postupcima.

Podnositelj zahtjeva koji ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a koji traži pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom druge države, članice Europske unije, zahtjev podnosi uredu prema mjestu svog prebivališta ili boravišta. Nadležni ured zahtjev prosljeđuje Ministarstvu pravosuđa u roku od osam dana od primitka zahtjeva koji će Ministarstvo pravosuđa uz priložene isprave prevesti na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice Europske unije i nadležnog tijela za primanje, te ih proslijediti nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj sud postupa ili u kojoj se zahtijeva izvršenje sudske odluke (tijelo za primanje) u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Ako pravna pomoć ne bude odobrena, podnositelj zahtjeva dužan je nadoknaditi troškove prevođenja. Također, podnositelj zahtjeva može zahtjev podnijeti neposredno tijelu koje je nadležno za primanje zahtjeva u državi članici Europske unije u kojoj postupa sud ili u kojoj treba izvršiti sudsku odluku. Podnositelj zahtjeva koji ima prebivalište ili boravište u državi članici EU, a koji traži pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom u Republici Hrvatskoj, ostvaruje pravo na pravnu pomoć u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Podnositelj zahtjeva ili nadležno tijelo države članice u kojoj ima prebivalište ili boravište ( tijelo za slanje), zahtjev za pravnu pomoć u RH podnosi se Ministarstvu pravosuđa (tijelo za primanje).

Obrasci i priložene isprave moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik, jer će u protivnom zahtjev biti odbačen. Zahtjeve za pružanje pravne pomoći podnosite na obrascima koje možete preuzeti iz Službenog lista EU.