8. veljače 2019.

► Referentni centar za žrtve i svjedoke Osijek 2018. (Grad Osijek i Osječko-baranjska županija)

Svrha programa „Referentni centar za žrtve i svjedoke Osijek“ je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi (žrtve teških kaznenih djela, žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata i žrtve rata i poraća, osobe s invaliditetom, stariji i umirovljenici, beskućnici), ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe kroz institut „osobe od povjerenja“.

Program primarno osigurava socijalne usluge: psihosocijalna podrška, informiranje žrtava o njihovim pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta informacija koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava. Udruga je od 2013. godine ovlaštena u pomoći ispunjavanja obrasca za novčanu naknadu žrtava kaznenih djela koji se podnosi Odboru za novčane naknade Vlade RH.

Program “Referentni centar za žrtve i svjedoke – Osijek nastoji utjecati na poboljšanje kvalitete života pojedinaca i njihovog aktivnog sudjelovanje u lokalnoj zajednici te kroz to doprinijeti razvoju zdravog društva. U 2016. godini Referentni centar Osijek zaprimio je 14 poziva s područja grada Osijeka te 67 s područja Osječko-baranjske županije u svezi pružanja emocionalne podrške ili praktičnih informacija u svezi kazenenog djela ili prekršaja. 21 korisnik imao je upit u svezi pravne pomoći u kaznenom postupku. Najveći dio dolaska/poziva bio je usmjeren od strane policijskih službenika PU Osječko-baranjske, što je plod suradnje na nacionalnoj razini. Udruga danas sve češće ima upite najosjetljivih skupina u društvu, poput socijalno isključenih, siromašnih, žrtve nasilja – žene, vršnjačko nasilje, prijevara, krađe.

Opći cilj programa je je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima u RH kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe.

Specifični cilj programa je
1. pružanje informativne, emocionalne, psihosocijalne i pravne podrške osjetljivih društvenih skupina kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtva nasilja u obitelji, pripadnike nacionalnih manjina, žrtve poplavljenih područja i osobama s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, civilne žrtve rata, socijalno isključene osobe u Osječko-baranjskoj županiji;
2. pružanje besplatne pravne pomoći (primarna pravna pomoć);
3. razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi (npr. Pravni fakultet u Osijeku i Filozofski fakultet u Osijeku – Odjel psihologije);
4. uspostava i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci žrtvama i svjedocima;
5. Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za podrškom žrtvama i svjedocima u pravnom sustavu i praksi i mogućnostima ostvarivanja informativne, emotivne, psihosocijalne, pravne podrške;
6. doprinos osnaživanju ranjivih skupina za prijavljivanje kaznenih djela
7. povećanje participacije žrtava i svjedoka u pravosudni sustav RH
8. Zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja te na taj način doprinijeti daljem razvoju podrške žrtvama u RH

Okrugli stol na temu „Problemi i moguće zloporabe sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju„ je javni događaj koji će Udruga za podršku žrtvama i svjedocima održati u prosincu, 10.12.2018. godine kako bi upozorili na moguće zloporabe i pravne posljedice sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te iznijeti pravne mogućnosti zaštite starijih osoba u domeni raspolaganja imovinom za života. Kada starija osoba koja živi sama i nema djecu zaključi da više ne može brinuti sama o sebi, treba razmisliti kako barem sačuvati, ako ne i poboljšati kvalitetu svoga dotadašnjeg života. Pri tome treba znati da izbor daljnjeg puta ovisi o visini ukupne imovine kojom raspolaže, a koju želi koristiti za svoje uzdržavanje. Prije nego se odluči za taj korak i prihvati ponudu uzdržavatelja, svejedno od koga, starija osoba mora biti svjesna slijedećeg: svojih trenutnih i budućih predvidivi potreba koje mogu nastati do kraja njezinog života, imajući u vidu svoje zdravstveno stanje, dob i navike; da uzdržavatelj uzima obvezu uzdržavanja od dana ovjere ugovora do trenutka njezine smrti, s ciljem stjecanja dijela ili ukupne njezine imovine; da vrijednost svoje imovine treba utvrditi procjenom nekretnina, vrijednih predmeta; da od barem dvaju odvjetnika treba dobiti pravno mišljenje kakav ugovor treba sklopiti i što u njega “staviti” – da je budući uzdržavatelj ne bi izigrao; da nasljednici uzdržavatelja, ako on umre prije uzdržavane osobe, mogu odbiti prihvat ugovorne obveze, zatražiti “prebijanje” obostranih tražbina, o čemu, ako nema sporazuma, odlučuje sud; svaki se ugovor može raskinuti sporazumno.

Na okruglom stolu ćemo iznijeti rješenja koja koriste druge razvijene zemlje. Ugovori o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju starijih u zapadnim zemljama sklapaju se i provode pod strogim nadzorom državnih socijalnih službi. Osobe koje pokažu zanimanje za uzdržavanje moraju ispuniti stroge, zakonom propisane uvjete nakon čega socijalna služba s njima sklapa ugovor na probni rok od tri mjeseca. Rok se postupno produžuje samo ako je uzdržavana osoba u svemu zadovoljna, što prati i ocjenjuje socijalni radnik. Kako postupiti ukoliko uzdržavatelj ne prihvati ugovorne obveze, pouke o raskidu ugovora i naknada pretrpljene štete koja se može ostvariti samo sudskim putem (tužba, dokazi i svjedoci); raskid ugovora predviđa i zakon za slučaj kada ugovorne strane žive zajedno, a odnosi im se toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv; eventualni spor za naknadu štete oštećena strana pokreće sama i snosi trošak do okončanja. Ako starija osoba nije u stanju sama prosuditi o navedenim pojedinostima, potpis i ovjeru ugovora ne vrši bez odvjetnika ili zakonskog zastupnika. Važeći Zakon o obveznim odnosima poznaje dva tipa ugovora o uzdržavanju: Ugovor o dosmrtnom i Ugovor o doživotnom uzdržavanju. Oba tipa ugovora su zakonita i obvezuju “davatelja uzdržavanja” da potrebitu stariju osobu (kao “primatelja uzdržavanja”) uzdržava do njezine smrti. Oba se sklapaju u pisanom obliku i dopuštaju ugovaranje odredbe o zabilježbi tereta na nekretnini. Međutim, bitna razlika između ta dva tipa ugovora odnosi se na odredbe koje reguliraju vrijeme kada se vrši prijenos imovine s imena uzdržavane osobe na ime uzdržavatelja. Te važne razlike starija osoba mora biti svjesna kako ne bi kasnije bila izigrana.

Na okrugli stol ćemo pozvati lokalne dionike poput predstavnika socijalnih službi, predstavnike umirovljenika, predstavnike lokalnih vlasti te ostale relevantne dionike, poput organizacija civilnog društva kako bi raspravljali i podsjetili na važnost podizanja svijesti i informiranosti starijih osoba o načinima raspolaganja imovinom za života te pravnim posljedicama sklapanja istih kako bi bili što spremniji za ulazak u ugovorne odnose kojima mogu vrlo lako postati žrtvom zloporabe ugovora. Na okrugli stol pozvat će se i zainteresirana skupina – osobe starije životne dobi kako bi kroz diskusiju dali doprinos ovoj problematici.
Cilj koji ćemo ostvariti održavanjem okruglog stola je podizati opću razinu svijesti i informiranosti o pravnim mogućnostima i pravnim aspektima sklapanja ugovora kojima mogu raspolagati imovinom za vrijeme života te prevenirati moguće zloporabe sklapanja ugovora čijim sklapanjem osobe starije životne dobi mogu biti dovedene na rub siromaštva gubitkom imovine zbog slabe ili nedovoljne informiranosti.

Program u 2018. godini sufinancira Osječko-baranjska županija s 2.000,00 kuna a okrugli stol na temu „Problemi i moguće zloporabe sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju„ Grad Osijek u iznosu od 1.424,00 kune.