INFORMIRAJ SE I NASILJE PREVENIRAJ!

Od veljače 2021. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je financirana sredstvima Grada Vukovara na projektu ,,Informiraj se i nasilje preveniraj”.

OPĆI CILJ PROJEKTA je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te drugim stanovnicima Grada Vukovara koji su u potrebi (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, mladi, nacionalne manjine…) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.                                                                                         

U OKVIRU PROJEKTA ODRADITI ĆEMO:                                                                         –   A1. Regrutacija, edukacija volontera                                                                           –   A2.  Posjet Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima                                                –    A3. Javna akcija ,,Osnažimo se i prevenirajmo biti žrtvom!”                                 –  A4. Sastanci s državnim, javnopravnim tijelima i organizacijama civilnog društva u svrhu zagovaranja – zagovaračke aktivnosti te promocija u medijima