“Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC)” – 2018./2019.

NPC koristi standardizirani besplatan broj 116 006 namijenjen žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te članovima obitelji na kojem mogu dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te se po potrebi upućuju na institucije i udruge, neovisno o stadiju postupka.

Više o samom programu, uslugama možete vidjeti na: NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE

OPĆI CILJ PROGRAMAje osigurati pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na području cijele Republike Hrvatske na besplatnoj 116 006 liniji kako građanima RH tako i građanima Europske unije.

SPECIFIČNI CILJEVI PROGRAMA:
• Podizanje razine znanja, vještina i kompetencija volontera/ki NPC-a za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz volontiranje na liniji 116 006 te kroz edukacije, sastanke, supervizije, kreativne i stručne radove;
• Povećanje pristupa pravosuđu građanima RH i EU na području RH u smislu pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih pravnih i praktičnih informacija te emocionalne potpore, upućivanje na druge relevantne institucije i organizacije civilnog društva;
• Minimaliziranje traumatizacije i viktimizacije žrtvi i svjedoka kaznenih djela i prekršaja;
• Senzibilizacija i informiranje javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u RH;
• Osiguranje ujednačenosti standarda pružanja podrške žrtvama i svjedocima u RH;
• Ostvarenje suradnje Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima) i organizacija članica programa „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koje su izabrane temeljem Javnog poziva Ministarstva pravosuđa RH u području savjetovanja, informiranja i upućivanja žrtava i svjedoka u županijama u kojima nema odjela;
• Zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja te na taj način doprinijeti daljem razvoju podrške žrtvama u RH;
• Edukacija i motivacijski sastanci s državnim i javnim službenicima te predstavnicima ustanovama koje pružaju socijalne i pravne usluge građanima;
• Jačanje kapaciteta zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima – koordinatorica NPC-a i ostalih, te evaluiranje rada;
• Održavanje suradnje sa Ministarstvom pravosuđa RH na jačanju sustavu podrške žrtvama i svjedocima

.


Program sufinancira Ministarstvo pravosuđa RH od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2019. godine u iznosu od 100.000,00 kuna.