NOVČANE NAKNADE ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA

Informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi, kao i Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upitom na besplatni telefon 116 006.

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (pročišćeni tekst zakona NN 80/08, 27/11) propisana su prava i postupak prilikom ostvarivanja prava žrtava na naknadu.
Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2013., ima pravo ostvariti novčanu naknadu:
• Ako je državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište.
• Ako je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela
• Ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno je li počinitelj poznat ili nije.
• Ako je podnijela pisani Zahtjev na službenom obrascu i priložila potrebnu dokumentaciju.

Postupak se pokreće ispunjavanjem službenog obrasca uz koji moraju biti priložene sve potrebne isprave čiji popis je naveden u obrascu. Obrazac zahtjeva je dostupan u svakoj postaji policije, uredima državnog odvjetnika, općinskim i županijskim sudovima te u elektronskom obliku na službenim internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te općinskih i županijskih sudova.

ŽRTVA MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NAKNADU:

► Troškova liječenja
► Izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn
► Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5000,00 kn.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu pravosuđa RH u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, a može se podnijeti i kasnije ukoliko žrtva zbog opravdanih razloga nije bila u mogućnosti zahtjev podnijeti u ranije navedenom roku, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada su prestali opravdani razlozi. Protekom roka od tri godine nakon počinjenja kaznenog djela zahtjev se ne može podnijeti.

Žrtva ima pravo na informaciju o ostvarivanju svog prava. Informacije daju policija, državno odvjetništvo i sudovi usmenim putem, kad god je to moguće na jeziku koji žrtva razumije, a u pisanom obliku na hrvatskom ili engleskom jeziku. Policija, državno odvjetništvo i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa su dužni osobama koje imaju pravo na naknadu prema ovom Zakonu dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva i, na njihovo traženje, dati opće upute i informacije o tome kako ispuniti zahtjev i koja je popratna dokumentacija potrebna. Na zahtjev osoba koje imaju pravo na naknadu, policija će izdati potvrdu da je djelo prijavljeno ili evidentirano kao kazneno djelo. Sadržaj potvrde je propisan Pravilnikom o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela (NN 129/13).

TKO I U KOJEM ROKU ODLUČUJE O OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU?
Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela nakon provedenog postupka, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog i urednog zahtjeva, dužan je donijeti odluku o osnovanosti zahtjeva i visini naknade. Isplata naknade izvršiti će se u roku od 30 dana od dana kada je žrtvi dostavljeno rješenje kojim je određeno plaćanje naknade.

U slučaju lažnog prijavljivanja kaznenog djela podnositelj snosi kaznenu odgovornost propisanu Kaznenim zakonom. U slučaju neosnovano isplaćene naknade uslijed navođenja netočnih i nepotpunih podataka u zahtjevu, odnosno ako nakon isplate nadležno tijelo utvrdi da ne postoji kazneno djelo, Republika Hrvatska ima pravo zahtijevati povrat isplaćenog iznosa od žrtve uvećanog za kamate i troškove postupka.

TKO NEMA PRAVO NA NAKNADU PREMA ZAKONU O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA?
Žrtve kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, te ako je šteta nastala uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija.