Siguran izlaz

Organizacija i struktura udruge

Skupština

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi članovi Udruge.
U 2020. godini Udruga za podršku žrtvama i svjedocima broji 15 članova i članica.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova.

Djelokrug skupštine obuhvaća:

 • Donošenje Statuta Udruge te izmjene i dopune
 • Donošenje drugih akata i odluka važnih za rad Udruge
 • Odlučuje o udruživanju s drugim asocijacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Utvrđuje program rada Udruge
 • Donosi i raspravlja o financijskom stanju Udruge i donosi okvirni financijski plan
 • Pregledava i potvrđuje završni račun
 • Bira i razrješuje članove/ice Upravnog odbora i odlučuje o njihovoj naknadi
 • Raspravlja o izvješćima Izvršnog direktora i Upravnog Odbora, drugih stalnih/nestalnih tijela i ocjenjuje njihov dotadašnji rad
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge
 • Odlučuje (kao neposredno više tijelo) o žalbama povodom odluka Upravnog odbora o primanju ili razrješenju članova Udruge
 • Drugim poslovima u svezi s radom i djelovanjem Udruge

 

Upravni odbor

Upravni Odbor sastoji se od 3 člana. Svi članovi Upravnog odbora su istaknuti članovi društva. Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Djelokrug Upravnog odbora obuhvaća:

 • Pregled i nadzor cjelokupnog materijalnog i financijskog poslovanja Udruge
 • Bira i razrješuje Izvršnog direktora i zamjenika Izvršnog direktora
 • Daje suglasnost na odluku Izvršnog direktora o primanju u redovno i počasno članstvo i odlučuje povodom žalbe protiv odluke
 • Izvršnog direktora o prestanku članstva
 • Provjerava pravilnost primjene propisa i odredaba ovog Statuta
 • Odlučuje o sjedištu Udruge
 • Nadzire rad Izvršnog direktora i njegove imenovane zamjene
 • Zaprima izvještaje Izvršnog direktora te donosi mišljenja i prijedloge
 • Podnosi izvješće (izvješće sadrži utvrđeno činjenično stanje i prijedlog mjera) Skupštini Udruge
 • Odlučuje o suradnji s drugim asocijacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Odlučuje o osnivanju podružnice i sjedištu podružnice na prijedlog Izvršnog direktora
 • Odlučuje o pravnoj poslovnosti podružnice posebnom odlukom
 • Odlučuje povodom žalbe protiv odluke o dodjeli pečata podružnici
 • Odlučuje povodom žalbe nezadovoljnog kandidata-volontera
 • Odlučuje povodom žalbe na odluku o osnivanju nestalnih tijela ili privremenih tijela/ službi ili osoba za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova (računovođa, tajnik, projekt menadžer, etičko povjerenstvo)
 • Odlučuje o naknadi djelatnicima stručnih službi, članovima komisije i radnih tijela
 • Odlučuje o visini članarine
 • Daje suglasnost na donošenje Pravilnika/Poslovnika Udruge
 • Može sazvati izvanrednu skupštinu (2 člana UO-a)
 • Provodi redovan i izvanredni nadzor nad radom Izvršnog direktora i Voditelja podružnica
 • Predlaže izmjene i dopune statuta
 • Imenuje članove etičkog povjerenstva

Izvršni direktor

ožujak 2016.- Miren Špek, diplomirani pravnik CV – na zahtjev.

Izvršni direktor:

 • Saziva sjednice Skupštine Udruge
 • Zastupa Udrugu u RH i inozemstvu
 • Provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora i ostalih tijela Udruge
 • Podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge, a u pojedinim slučajevima i Upravnom odboru
 • Donosi, izmjenjuje te povlači poslovnike i pravilnike Udruge uz suglasnost Upravnog odbora
 • Predlaže Upravnom odboru osnivanje pojedine podružnice
 • Dodjeljuje pečate podružnicama
 • Uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora donosi odluku o primanju novog redovnog člana ili počasnog člana u članstvo
 • Donosi odluku o primitku volontera uz prethodni odabir Voditelja podružnice
 • Obavještava članove o sastancima, događanjima i novostima u Udruzi
 • Odnosi se prema svim članovima jednako i bez predrasuda
 • Održava redovite sastanke sa svim članovima te prema potrebi s Upravnim odborom
 • Po potrebi organizira seminare i radionice za nove, ali i stalne članove
 • Prima izvještaje članova i predlaže sastanke Etičkog povjerenstva
 • Obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Udruge
 • Može osnovati nestalna ili privremena tijela, službe ili osobe za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova (računovođa, tajnik, projekt menadžer)
 • Imenuje i razrješuje Voditelje podružnica na prijedlog članova podružnice ili samostalno

 

Zamjenik izvršnog direktora

 • veljača 2022. – Maja Štahan, pravna savjetnica
 • Pomaže izvršnom direktoru/ici u obavljanju poslova i mijenja ga u slučaju njegove/njezine spriječenosti

 

Etičko povjerenstvo

Udruga trenutno nema Etičko povjerenstvo

 

Voditelj podružnice

Udruga trenutno nema voditelja podružnice

Djelatnici/e

Izvršni direktor Udruge:
Miren Špek, diplomirani pravnik

Administratorica Udruge
Nina Vasiljević, stručna prvostupnica ekonomije

Ured Vukovar
Voditeljica: Melita Bošnjak, diplomirana pravnica

Ured Osijek
Voditeljica: Marjana Skoko, diplomirana pravnica

Ured Varaždin
Voditeljica: Barbara Bistrović, magistrica prava
Zamjena za porodiljni dopust: Ines Krznar Vojaković, magistrica prava

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja u Varaždinu
Voditeljica: Paula Pernek, magistrica prava

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Glavna koordinatorica: Maja Štahan, pravna savjetnica
Pomoćne koordinatorice: Mateja Meštrović, pravna savjetnica
Pružateljica podrške na NPC liniji: Ivana Prović, magistra psihologije
Pružateljica podrške na NPC liniji: Ena Juričić, magistrica socijalne pedagogije
Pružatelj podrške na NPC liniji: Franjo Lovro Popović, magistar socijalne pedagogije
Pružateljica podrške na NPC liniji: Veronika Komšo, sveučilišna prvostupnica psihologije
Pružateljica podrške na NPC liniji: Natalia Marincil, magistra psihologije

Skip to content