Siguran izlaz

„POMOĆ I PODRŠKA OSJETLJIVIM DRUŠTVENIM SKUPINAMA“

Projekt provodimo od 4. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. financiran je sredstvima Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆI CILJ projekta je osiguranje dostupnosti pružanja podrške žrtvama i drugim osjetljivim skupinama Vukovarsko-srijemske županije (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, invalidi, mladi, nacionalne manjine i dr.) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.

 

AKTIVNOSTI

A1. Pravne pomoći te informativne, tehničke, emocionalne i psihosocijalne podrške;

A2. Sastanci s partnerima na projektu Društvom multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije

A3. Volonterski angažman volontera

A4. Javna akcija „Osnažimo se i prevenirajmo biti žrtvom prijevare i nasilja!“

A5. Sastanci s relevantnim dionicima – javnopravnim tijelima i organizacijama civilnog društva:

A6. Informiranje i osvještavanje sugrađana – promocija Udruge i medijska kampanja o žrtvama kaznenih djela i prekršaja

Skip to content