Siguran izlaz

“Pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć”

Projektom “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć” želimo nastaviti i u 2019. godini aktivni rad na području prevencije, podrške i zaštite naših korisnika od kojih su najveći broj osobe starije životne dobi i umirovljenici s malim mirovinama ili bez mirovina, ne zaposleni, bez obrazovanja ili sa osnovnim obrazovanjem, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, socijalno ugrožene obitelji, osobe pod ovrhom, potrošači, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata, radnici, beskućnici i dr. kako na području Vukovarsko-srijemske tako i Osječko-baranjske županije pa je glavna aktivnost projekta pružanje besplatne pravne pomoći kroz ured u Osijek, kao referentnu točku u ostvarivanju prava građana na području Osječko-baranjske županije, i ured Vukovar na području Vukovarsko-srijemske županije te odlascima na teren čime omogućujemo dostupnost besplatne pravne pomoći. Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć. Partneri na projektu su; Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja, a financira ga Ministarstvo pravosuđa. Projekt završava 31. prosinca 2019.godine.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

 

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je ovlašteni pružatelj besplatne pravne pomoći (primarne pravne pomoći).

 

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

 • ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
 • ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

 

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova pred sudom.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

 

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?
Besplatnu pravnu pomoć imate pravo tražiti ako ste:

 • hrvatski državljanin
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranac na stalnom boravku
 • stranac pod privremenom zaštitom
 • stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi vaše obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

 

Očekivani rezultati:

 • Kroz aktivnost 1. Pružanje primarne pravne pomoći:
  Pružena primarna pravna pomoć na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije
  Teren (Vukovar, Vinkovci, Županja, Borovo selo, Osijek, Bijelo Brdo, Valpovo i Belišće).
 • Kroz aktivnost 2. Timski sastanak zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima
 • Kroz aktivnost 3. Regrutacija, edukacija volontera (osnovna)
 • Kroz aktivnost 4. Organiziranje Javne tribine u Vukovaru na temu „Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji“
 • Kroz aktivnost 5. Organiziranje i koordiniranje okruglog stola u Osijeku na temu „ Besplatna pravna pomoć u Osječko-baranjskoj županiji”
 • Kroz aktivnost 6. Promoviranje instituta primarne besplatne pravne pomoći
 • Kroz aktivnost 7. Održavanje sastanaka i razmjene informacija i iskustava te znanja s partnerskim organizacijama

 

11.6.2019. godine je održan prvi timski sastanak zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Osijeku. Na sastanku smo govorili o aktivnostima na projektu i razmijenili smo iskustvo u radu sa korisnicima.

Skip to content