Siguran izlaz

Mreža za aktivaciju mladih

S početkom siječnja, započinje i naš aktivan doprinos projektu „Mreža za aktivaciju mladih“ odobren u sklopu poziva Tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Bez infrastrukturne podrške i sustavne komunikacije s mladima, poticanja mladih na djelovanje u najranijoj dobi i kontinuiranog rada s njima, niti jedno društvo nema aktivne mlade u zajednici. Rad s mladima je preduvjet njihove aktivacije. Ovim projektom se gradi mreža za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da se povezuju različite organizacije koje djeluju za mlade i znanstvena zajednica.

Cilj projekta je uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj. Ovim projektom želimo pružiti priliku mladima da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima, a različitim edukacijama i istraživanjima jačaju se resursi organizacija civilnog društva koje rade s mladima kako bi kvalitetnije mogli odgovoriti na potrebe mladih. Projekt „Mreža za aktivaciju mladih„ je projekt koji će se provoditi dvije i pol godine. Nositelj projekta je Udruga Zamisli, a Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjeluje kao jedan od partnera u konzorciju od 15 partnerskih udruga, Ekonomskog instituta Zagreb i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Aktivnosti projekta

Koordinatorica na projektu Marijana Skoko vodi fokus grupe koje su usmjerene na kvalitativno istraživanje o aktivaciji mladih ispitujući stavove mladih, osoba koje rade s mladima i Udruge koje programski rade s mladima i za mlade na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Do sada je provedbom istraživanja provedeno ukupno 11 fokus grupa, 5 na području Osječko-baranjske županije, 5 na području Vukovarsko srijemske županije te 1 s područja Brodsko posavske županije (područja koja pokriva koordinatorica na projektu).

Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na regionalnim konferencijama koje će se održati za područje djelovanja Udruge za podršku u travnju ove godine u Osijeku. O detaljima ćete biti pravovremeno obaviješteni.

27. travnja s početkom u 10:00h održana je regionalna konferencija “Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici“ u okviru projekta “Mreža za aktivaciju mladih” UP.04.2.1.06.0048 čiji je nositelj Udruga Zamisli.
Konferencija je održana u hotelu Waldinger u Osijeku čiji smo bili domaćin. Konferenciji su nazočili predstavnici donositelja odluka, udruga te mladi u odnosu na aktivaciju i uključivanje mladih u lokalnu zajednicu i društvo.
Konferencija je završila u 16:00h.

5. lipnja održan je okrugli stol na temu „Važnost ulaganja u mlade kao nositelje budućih procesa u zajednici““ u Hotelu Lav u Vukovaru. Na okruglom stolu iznijeli su se argumenti i raspravljalo se o važnosti ulaganja u mlade u Republici Hrvatskoj, a dionici okruglog stola bile su organizacije civilnog društva, donositelji odluka i mlade osobe.

02. srpnja je održan sastanak Tematskih mreža na projektu ,,Mreža za aktivaciju mladih”, UP. 04.2.1.06.0048 te predstavljanje projekta u Šibeniku od strane voditeljice projekta ZAMISLI.

Od 22. do 24.rujna 2021. regionalna koordinatorica na projektu ujedno i voditeljica Ureda Osijek Marijana Skoko nazočila je trodnevnom treningu održanom na otoku Krku u Malinskoj.

Trening je održan s ciljem pripreme članova tima za provedbu nadolazećih aktivnosti.

8.02.2022. s početkom u 10:30h regionalna koordinatorica Marijana Skoko, ujedno voditeljica Ureda Osijek, održala je prvu lokalnu raspravu u Osijeku kao jednu u ciklusu lokalnih rasprava koje će se održati za područje istočne Hrvatske kao dijalog s mladima o problemima zapošljavanja mladih. Lokalna rasprava je održana putem ZOOM platforme. Na lokalnoj raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, predstavnici OCD-a i mladi koji su dali svoj doprinos dijalogu s mladima.

11. veljače putem ZOOM platforme održana je u Vukovaru druga u ciklusu lokalnih rasprava u okviru projekta. Na raspravi su sudjelovali predstavnici HZZ-a (Područni Ured Vukovar), predstavnici ocd-a i mladi na temu problematike zapošljavanja mladih u lokalnim sredinama poput grada Vukovara.

18. veljače 2022. održana je treća u nizu lokalnih rasprava putem ZOOM platforme za područje grada Iloka.

25. veljače 2022. održana je četvrta u nizu lokalnih rasprava u okviru provedbe projekta. Lokalna rasprava je održana putem Zoom platforme za područje grada Slavonskog Broda i Belišća. Lokalne rasprave su alat za konzultaciju kroz dijalog s mladima, OCD i donositeljima odluka na temu zapošljavanja mladih kako bi utvrdili iskustva (u području donošenja odluka vezano uz zapošljavanje i njihove primjene) u području zapošljavanja mladih među sudionicima rasprava, na koje probleme ukazuju i koja rješenja predlažu u odnosu na određena pitanja.

Od 28. do 30. lipnja održan je trening u Šibeniku na kojem je sudjelovala Marijana Skoko kao regionalna koordinatorica.

Od 27. – 29. ožujka u okviru projekta održali smo završnu konferenciju ,,Mladi smo pa šta!” u Bruxellesu.
Konferencija je održana u Europskom parlamentu i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru uživo i hibridno putem ZOOM-a.
Cilj konferencije bio je predstaviti rezultate projekta od strane partnerskih organizacija i mladih lidera uz podršku Pravnog fakulteta u Splitu i Ekonomskog instituta u Rijeci kako bi zagovarali bolji položaj i politiku prema mladima.
Na konferenciji je ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kao jednog od partnera nazočila voditeljica ureda Osijek Marijana Skoko i volonter udruge Zvonimir Marinović.
U okviru projekta “Mreža za aktivacija mladih” analizirali smo kakav društveni utjecaj ima projekt načinjen u okviru Analize društvenog utjecaja čiji sadržaj možete pronaći na linku kako slijedi u tekstu od 31.01.2023. godine. Načinili smo sedam Analiza društvenog utjecaja u sklopu projekta “Mreža za aktivaciju mladih” čiji je nositelj Udruga Zamisli iz Zagreba, a projektni konzorcij čini još 15 udruga, Ekonomski institut Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Skip to content