Siguran izlaz

Bez nasilja do bolje budućnosti

„Bez nasilja do bolje budućnosti!“ financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade temeljem poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu od 05. srpnja 2021.

Trajanje projekta:  01.01.2022. do 31.12.2022.
Prioritetno područje na koje se prijavljuje projekt (obavezno): P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
Potprioritetno područje (obavezno): P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

 

Kratki pregled osnovnih informacija o projektu

Projektom „Bez nasilja do bolje budućnosti!“ želimo nastaviti kontinuirano osvještavati mlade o štetnosti nasilja koji dovodi do posljedica koje su nesagledive i dugoročne po zdravlje pojedinca, ali i društva u cjelini. Kroz individualni i grupni rad s mladima žrtvama nasilja kao i mladima kao ciljanom skupinom kroz pružanje emocionalne podrške, pravnoga i psihosocijalnoga aspekta pomoći, edukacija, radionica kojima ćemo mlade učiti o načinima prepoznavanja nasilja, preveniranja nasilja kao i poticanja na prijavljivanje nasilja ukoliko se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka nasilničkoga ponašanja te kroz kampanju koja će se odvijati putem društvenih mreža kao i izrade digitalnoga priručnika o prevenciji nasilja među mladima želimo donijeti promjenu u svijesti mladih kako nasilje nije dopušteno te da isto ne smijemo tolerirati, a isto tako i neprijavljivati kako bismo svi zajedno stvorili bolji svijet za mlade generacije koje dolaze.

Izravno obuhvaćeno geografsko područje provedbe (županija): Osječko-baranjska županija, Vukovarsko srijemska županije te grad Zagreb i Zagrebačka županija
Partner na projektu : Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
Suradnici na projektu: dr. Katarina Kruhonja, Vanesa Šerić- PUKS i dr. Vanja Đuričić kao voditelji edukacija i radionica

 

Opći cilj projekta:

  • Rad na smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, kontinuirani rad na očuvanju mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih, te rad na suzbijanju svih oblika ovisnosti među mladima kroz edukacije i radionice prihvaćanjem različitosti među mladima kroz individualni rad, edukacije/treninge, javno zagovaračke aktivnosti te osvještavanje i informiranje mladih kroz izradu digitalnih medija.

 

Posebni ciljevi projekta:

  • povećati svijest mladih o vrstama i oblicima nasilnog ponašanja, njegovim rizicima i posljedicama na mlade osobe i njihovu okolinu te ih kroz individualno savjetovanje te online telefonsko savjetovanje putem besplatnoga broja 116 006 uputili u načine postupanja i djelovanja te zaštite svojih prava te proaktivno djelovanje u prijavljivanju i sankcioniranju počinitelja no i kroz edukacije/ radionice, javnu kampanje osvještavanje i informiranje te podučavanje mladih o štetnosti nasilničkog ponašanja i njihovim dugoročnim posljedicama po njih same i po okolinu
  •  informirati širu javnost o utjecaju i posljedicama nasilja među mladima, s naglaskom na utjecaj i posljedice koje nasilničko ponašanje dugoročno kroz javno zagovaračke aktivnosti, javnu kampanju te izradu digitalnih sadržaja na temu nasilja i prevencije nasilja među mladima kao trajni izvor informacija i savjeta za mlade
  • uključivanje mladih u zajednicu kroz edukacije/radionice i volonterstvo kako bi poboljšali svoj odnos i dali bolji doprinos zajednici i društvu u kojemu žive
  • prenosili znanje i vještine na svoje vršnjake kroz sudjelovanje na edukacijama/radionicama, osmišljavanjem javne kampanje te distribucija iste kroz osobne kanale na društvenim mrežama kako bi se što veći broj mladih osvijestio i osnažio na pro aktivnije djelovanje u zaštiti sebe i svojih prava kao i društva u cjelini
  • međusektorska suradnja s različitim dionicima u zajednici kako bi utjecali na promjenu svijesti o štetnosti nasilja u društvu među mladima kao i povezivanje sa svrhom bolje i efikasnije borbe protiv nasilja u društvu
  • osvještavanje šire javnosti kroz dijeljenje i distribuciju izrađenoga digitalnog priručnika na temu prevencije nasilja među mladima

 

Projekt „Bez nasilja do bolje budućnosti!“ je projekt kojim ćemo pokušati kroz individualnu pravnu i psihosocijalnu podršku s mladim osobama, putem online savjetovanja putem besplatnih brojeva 116 006 i 116 000 te kroz edukacije i radionice/treninge/online predavanja o štetnosti nasilja te učenju metodama nenasilne komunikacije pokušati utjecati na svijest mladih o prisutnosti nasilja među mladima, prepoznavanje nasilja, posljedicama nasilja po psihofizičko zdravlja svakoga pojedinca posebno mlade osobe, praktičnim savjetima samopomoći te razvoj alata i vještina nenasilnom komunikacijom protiv konfliktnih situacija među mladima. Kroz javnu kampanju o borbi protiv nasilja među mladima te rješavanje konflikata nenasilnim ponašanjem i komunikacijom utjecat ćemo na veću skupinu mladih koji će snimljene materijale u video formatu  međusobno dijeliti te će im biti odličan način koji će ih podsjećati na nedopuštenost nasilnog ponašanja među mladima. Kroz suradnju sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu osigurat ćemo psihološku uslugu za mlade u potrebi za istom u smislu individualnog rada s mladom osobom kao i pružanje pravne pomoći kroz Urede Osijek i Vukovar dok ćemo kroz suradnju sa PUKSOM-Podrška u kriznim situacijama iz Belišća te angažmanom dr. Katarine Kruhonje održati predavanja/edukacije na temu štetnosti nasilja, posljedicama po mentalno i psihofizičko zdravlje svake osobe, praktični savjeti samopomoći te nenasilno rješavanja konflikata u radu sa studentima kroz u okviru edukacija na fakultetima u Osijeku, za prvu i drugu godinu studija održat će četiri edukacije kroz koje će mladi učiti i stjecati nova znanja i vještine nenasilne komunikacije te prihvaćanje različitosti nenasilnim metodama.

Aktivnosti projekta

13. siječnja 2022. u prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu održan je prvi sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovale voditeljica projekta Marjana Skoko zajedno sa suradnicama na projektu Martinom Nikolić djelatnicom Centra za nestalu i zlostavljanu djecu angažiranom na ovome projektu kao pružateljica psihološke podrške ispred CzNzD i Melitom Bošnjak pružateljicom pravne pomoći na području Vukovarsko srijemske županije. Sastanak je održan radi provedbe aktivnosti i preuzimanja obveza objava.

 

25. siječnja 2022.  u prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek održan je partnerski sastanak  na kojem je potpisan sporazum o partnerskoj suradnji te je predstavljen projekt i prokomentirane su obveze nositelja i partnera na projektu.

2. rujna voditeljica projekta Marijana Skoko održala je putem ZOOM platforme sastanak projektnog tima sa izvoditeljicama aktivnosti Katarinom Kruhonjom i Vanesom Šerić. Na sastanku su definirani datumi održavanja radionica za mlade u Belišću i Vukovaru koje će uslijediti tijekom mjeseca rujna kao i ostale pojedinosti i aktivnosti projekta.

14. rujna održali smo radionicu psihološke podrške u kriznim situacijama u vijećnici Grada Belišća za mlade osobe. Cilj radionice je osvijestiti mlade o problematici ovisnosti kao rizičnom načinu ponašanja koji može dovesti do brojnih neželjenih posljedica pa i samoga nasilja.

Radionicu su vodili vanjska suradnica univ.spec.theo. Vanesa Šerić, predsjednica Udruge PUKS iz Belišća, dr.med. Vanja Đurišić, specijalizant psihijatrije te mr.sc. Katarina Kruhonja, mirovna aktivistica.

19. rujna održali smo radionicu psihološke podrške u kriznim situacijama u Gimnaziji Vukovar za mlade osobe. Cilj radionice je osvijestiti mlade o problematici ovisnosti te nasilju među mladima kao i učenju nenasilnog ponašanja kao može dovesti do brojnih neželjenih posljedica. Radionicu su vodili dr.med. Vanja Đurišić, specijalizant psihijatrije te mr.sc.Katarina Kruhonja, mirovna aktivistica.

19. rujna održali smo sastanak s ravnateljicom Gimnazije Osijek, predstavili rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kao i projekt “Bez nasilja do bolje budućnosti “te dogovorili potencijalnu suradnju.

18. listopada održali smo edukaciju za studente Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Osijeku. Edukacija je održana u okviru kolegija Komunikacijske vještine. Na edukaciji su sudjelovale uz Marijanu Skoko kao voditeljicu projekta, edukatorice Vanesa Šerić, predsjednica Udruge PUKS te Katarina Kruhonja edukatorica nenasilne komunikacije.
Na edukaciji je sudjelovalo 90 studenata.

Voditeljica projekta Marijana Skoko održala je partnerski i timski sastanak s partnerom na projektu, Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek. Na sastanku je ispred Centra nazočila Martina Nikolić.

Projekt je ušao u završnu izvještajnu fazi i uspješno se privodi kraju.

Skip to content