Siguran izlaz

Bez nasilja do bolje budućnosti

„Bez nasilja do bolje budućnosti!“ financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade temeljem poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu od 05. srpnja 2021.

Trajanje projekta:  01.01.2022. do 31.12.2022.
Prioritetno područje na koje se prijavljuje projekt (obavezno): P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
Potprioritetno područje (obavezno): P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

 

Kratki pregled osnovnih informacija o projektu

Projektom „Bez nasilja do bolje budućnosti!“ želimo nastaviti kontinuirano osvještavati mlade o štetnosti nasilja koji dovodi do posljedica koje su nesagledive i dugoročne po zdravlje pojedinca, ali i društva u cjelini. Kroz individualni i grupni rad s mladima žrtvama nasilja kao i mladima kao ciljanom skupinom kroz pružanje emocionalne podrške, pravnoga i psihosocijalnoga aspekta pomoći, edukacija, radionica kojima ćemo mlade učiti o načinima prepoznavanja nasilja, preveniranja nasilja kao i poticanja na prijavljivanje nasilja ukoliko se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka nasilničkoga ponašanja te kroz kampanju koja će se odvijati putem društvenih mreža kao i izrade digitalnoga priručnika o prevenciji nasilja među mladima želimo donijeti promjenu u svijesti mladih kako nasilje nije dopušteno te da isto ne smijemo tolerirati, a isto tako i neprijavljivati kako bismo svi zajedno stvorili bolji svijet za mlade generacije koje dolaze.

Izravno obuhvaćeno geografsko područje provedbe (županija): Osječko-baranjska županija, Vukovarsko srijemska županije te grad Zagreb i Zagrebačka županija
Partner na projektu : Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
Suradnici na projektu: dr. Katarina Kruhonja, Vanesa Šerić- PUKS i dr. Vanja Đuričić kao voditelji edukacija i radionica

 

Opći cilj projekta:

  • Rad na smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, kontinuirani rad na očuvanju mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih, te rad na suzbijanju svih oblika ovisnosti među mladima kroz edukacije i radionice prihvaćanjem različitosti među mladima kroz individualni rad, edukacije/treninge, javno zagovaračke aktivnosti te osvještavanje i informiranje mladih kroz izradu digitalnih medija.

 

Posebni ciljevi projekta:

  • povećati svijest mladih o vrstama i oblicima nasilnog ponašanja, njegovim rizicima i posljedicama na mlade osobe i njihovu okolinu te ih kroz individualno savjetovanje te online telefonsko savjetovanje putem besplatnoga broja 116 006 uputili u načine postupanja i djelovanja te zaštite svojih prava te proaktivno djelovanje u prijavljivanju i sankcioniranju počinitelja no i kroz edukacije/ radionice, javnu kampanje osvještavanje i informiranje te podučavanje mladih o štetnosti nasilničkog ponašanja i njihovim dugoročnim posljedicama po njih same i po okolinu
  •  informirati širu javnost o utjecaju i posljedicama nasilja među mladima, s naglaskom na utjecaj i posljedice koje nasilničko ponašanje dugoročno kroz javno zagovaračke aktivnosti, javnu kampanju te izradu digitalnih sadržaja na temu nasilja i prevencije nasilja među mladima kao trajni izvor informacija i savjeta za mlade
  • uključivanje mladih u zajednicu kroz edukacije/radionice i volonterstvo kako bi poboljšali svoj odnos i dali bolji doprinos zajednici i društvu u kojemu žive
  • prenosili znanje i vještine na svoje vršnjake kroz sudjelovanje na edukacijama/radionicama, osmišljavanjem javne kampanje te distribucija iste kroz osobne kanale na društvenim mrežama kako bi se što veći broj mladih osvijestio i osnažio na pro aktivnije djelovanje u zaštiti sebe i svojih prava kao i društva u cjelini
  • međusektorska suradnja s različitim dionicima u zajednici kako bi utjecali na promjenu svijesti o štetnosti nasilja u društvu među mladima kao i povezivanje sa svrhom bolje i efikasnije borbe protiv nasilja u društvu
  • osvještavanje šire javnosti kroz dijeljenje i distribuciju izrađenoga digitalnog priručnika na temu prevencije nasilja među mladima

 

Projekt „Bez nasilja do bolje budućnosti!“ je projekt kojim ćemo pokušati kroz individualnu pravnu i psihosocijalnu podršku s mladim osobama, putem online savjetovanja putem besplatnih brojeva 116 006 i 116 000 te kroz edukacije i radionice/treninge/online predavanja o štetnosti nasilja te učenju metodama nenasilne komunikacije pokušati utjecati na svijest mladih o prisutnosti nasilja među mladima, prepoznavanje nasilja, posljedicama nasilja po psihofizičko zdravlja svakoga pojedinca posebno mlade osobe, praktičnim savjetima samopomoći te razvoj alata i vještina nenasilnom komunikacijom protiv konfliktnih situacija među mladima. Kroz javnu kampanju o borbi protiv nasilja među mladima te rješavanje konflikata nenasilnim ponašanjem i komunikacijom utjecat ćemo na veću skupinu mladih koji će snimljene materijale u video formatu  međusobno dijeliti te će im biti odličan način koji će ih podsjećati na nedopuštenost nasilnog ponašanja među mladima. Kroz suradnju sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu osigurat ćemo psihološku uslugu za mlade u potrebi za istom u smislu individualnog rada s mladom osobom kao i pružanje pravne pomoći kroz Urede Osijek i Vukovar dok ćemo kroz suradnju sa PUKSOM-Podrška u kriznim situacijama iz Belišća te angažmanom dr. Katarine Kruhonje održati predavanja/edukacije na temu štetnosti nasilja, posljedicama po mentalno i psihofizičko zdravlje svake osobe, praktični savjeti samopomoći te nenasilno rješavanja konflikata u radu sa studentima kroz u okviru edukacija na fakultetima u Osijeku, za prvu i drugu godinu studija održat će četiri edukacije kroz koje će mladi učiti i stjecati nova znanja i vještine nenasilne komunikacije te prihvaćanje različitosti nenasilnim metodama.

Aktivnosti projekta

13. siječnja 2022. u prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu održan je prvi sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovale voditeljica projekta Marjana Skoko zajedno sa suradnicama na projektu Martinom Nikolić djelatnicom Centra za nestalu i zlostavljanu djecu angažiranom na ovome projektu kao pružateljica psihološke podrške ispred CzNzD i Melitom Bošnjak pružateljicom pravne pomoći na području Vukovarsko srijemske županije. Sastanak je održan radi provedbe aktivnosti i preuzimanja obveza objava.

 

25. siječnja 2022.  u prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek održan je partnerski sastanak  na kojem je potpisan sporazum o partnerskoj suradnji te je predstavljen projekt i prokomentirane su obveze nositelja i partnera na projektu.

Skip to content