PRAVA KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Za raspolaganje vlastitom imovinom osobe treće životne dobi najčešće koriste ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju su ugovori kojima se regulira RASPOLAGANJE IMOVINOM i drugim pokretnim stvarima za vrijeme života. Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju – ugovori su obveznog prava, regulirani odredbama ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA (u daljnjem tekstu ZOO, “Narodne novine” broj 35/05. i 41/08, 125/11. i 78/15). Ugovor o doživotnom uzdržavanju reguliran je člankom 579. – 585. ZOOa, dok je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju reguliran člankom 586. – 589. ZOO.

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Ako nije drukčije ugovoreno, ugovorom o doživotnom uzdržavanju obuhvaćene su i sve pripadnosti stvari ili prava koji su predmet toga ugovora.

OBLIK UGOVORA

Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. Prilikom ovjere ili sastavljanja ovlaštena će osoba ugovarateljima pročitati ugovor i upozoriti ih na njegove posljedice.

UPIS U JAVNU KNJIGU

Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u zemljišnu knjigu. Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju pokretnina ili neko pravo za koje se vodi kakav javni upisnik, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu ili drugi odgovarajući upis toga ugovora u taj javni upisnik.

ODGOVORNOST ZA DUGOVE

Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove, ali može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje. Ako prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju strane žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka strana može zahtijevati od suda da raskine ugovor. Svaka strana može zahtijevati raskid ugovora ako druga strana ne ispunjava svoje obveze.

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili ta prava budu preneseni na zakonom pred¬viđeni način stjecanja.

PRIDRŽAJ PRAVA STVARNOG TERETA

Ako primatelj uzdržavanja daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja.

UTJECAJ SMRTI DAVATELJA UZDRŽAVANJA NA UGOVOR

■ Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike, ako oni na to pristanu.
■ Ne pristanu li na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju uzdržavanja ono što je na temelju toga ugovora stekao davatelj uzdržavanja.
■ Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju vratiti ono što je na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stekao davatelj uzdržavanja, dužne su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog.
■ Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, oni imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Udruga je tijekom 2017./2019./2020. godine, tiskala BROŠURE u kojima želimo kvalitetno informirati osobe starije živote dobi o samim pojmovima potrošačkih ugovora, s naglaskom na ugovore izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu, te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, načinu njihova sklapanja, obavezama stranaka ugovora, pravnim posljedicama i mogućnostima raskida ugovora. Svrha je smanjiti neželjene posljedice takvih ugovora na financijsko, stambeno, socijalno i zdravstveno stanje osoba starije životne dobi zbog mogućih prijevara ili neispunjavanja ugovornih obveza druge strane u ugovoru kao i prevencija i suzbijanje zloporabe povjerenja starijih osoba za dobivanje protupravne imovinske koristi. Brošure se mogu preuzeti na link naziva brošure.

■ BROŠURA „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“.
■ Brošuru “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.