PRAVA ŽRTVE I SVJEDOKA I OŠTEĆENIKA

Prema sadašnjem Zakonu o kaznenom postupku ŽRTVA kaznenog djela ima pravo:

I. pravo na pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela,
II. pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela u skladu sa zakonom,
III. pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde,
IV. pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka,
V. pravo da bude saslušana bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka,
VI. pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjeluje,
VII. pravo da se medicinski zahvati prema žrtvi poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka,
VIII. pravo podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu, pravo sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik, pravo biti obaviještena o odbacivanju kaznene prijave i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika,
IX. pravo na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom njezine prijave i podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku (članak 206.b ovoga Zakona,
X. pravo da na njezin zahtjev bez nepotrebne odgode bude obaviještena o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite,
XI. pravo da na njezin zahtjev bude obaviještena o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava kazneni postupak,
XII. Žrtva kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora teža od pet godina, ako trpi teže posljedice kaznenog djela, ima pravo na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinskopravnog zahtjeva.
XIII. Žrtva kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom ima pravo na novčanu naknadu iz sredstava državnog proračuna u skladu s posebnim zakonom. Ako je žrtva prethodno ostvarila imovinskopravni zahtjev uzet će se u obzir njegova visina pri odmjeravanju novčane naknade, a tako će postupiti i sud pri dosuđivanju imovinskopravnog zahtjeva ako je žrtva prethodno ostvarila novčanu naknadu iz sredstava državnog proračuna.
XIV. Sud, državno odvjetništvo, istražitelj i policija dužni su već pri poduzimanju prve radnje u kojoj sudjeluje obavijestiti žrtvu na njoj razumljiv način:
XV. Tijela prema žrtvi će postupati obzirno i uvjeriti se da je žrtva danu obavijest o pravima razumjela. Žrtvu će na njoj razumljiv način poučiti o značenju sudjelovanja u postupku u svojstvu oštećenika. U zapisnik će se unijeti dana obavijest i izjava žrtve želi li sudjelovati u postupku u svojstvu oštećenika.
XVI. Žrtvi koja je preuzela ulogu oštećenika kao tužitelja kad se postupak vodi na njezin zahtjev za kazneno djelo za koje se prema zakonu može izreći kazna zatvora više od pet godina, može se, na njezino traženje, postaviti opunomoćenik ako je to u interesu postupka i ako žrtva u ulozi oštećenika kao tužitelja, prema svom imovnom stanju, ne može podmiriti troškove zastupanja.

Pravo na pojedinačnu procjenu potreba

Pojedinačna procjena potreba žrtve je postupak kojim se utvrđuje postoji li potreba žrtve za dodatnim mjerama zaštite u kaznenom postupku te koje mjere je potrebno provesti kako bi se žrtva dodatno zaštitila. Provodi se prije ispitivanja u postupku i na taj se način nastoji smanjiti rizik od daljnje traumatizacije i ponovne viktimizacije žrtve (npr. mjera opreza zabrane približavanja ili poseban način ispitivanja radi izbjegavanja kontakta žrtve i počinitelja).

ŽRTVA KAZNENOG DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I KAZNENOG DJELA TRGOVANJA LJUDIMA, pored navedenih prava ima i dodatna prava:

I. prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom, na teret proračunskih sredstava
II. dobiti opunomoćenika na teret proračunskih sredstava
III. da tijekom ispitivanja pored sebe imate osobu od povjerenja
IV. pravo uskratiti odgovor na nepotrebna pitanja koja se odnose na osobni život
V. pravo zahtijevati da budete ispitani putem audio-video uređaja
VI. na tajnost osobnih podataka
VII. pravo zahtijevati isključenje javnosti s rasprave.

SVJEDOK u kaznenom postupku ima pravo:

I. ne odgovarati na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time izložio sebe ili bliskog srodnika kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti
II. služiti se vlastitim jezikom, imati tumača ako je svjedok gluh ili nijem
III. u zakonom predviđenim slučajevima pravo na zaštitu fizičke sigurnosti, privatnost (svjedočenje pod pseudonimom, putem video veze uz izmjenu glasa i lika);uključenje u program zaštite ukoliko mu je ugrožen život,
IV. izraziti nelagodu sudskom vijeću/sudu prilikom davanja iskaza pred javnosti ili okrivljenikom,
V. izvijestiti sud o nemogućnosti dolaska zbog svog psihofizičkog stanja
VI. na naknadu troškova nastalih zbog dolaska na sud.

ŽRTVA KOJA U KAZNENOM POSTUPKU SUDJELUJE KAO OŠTEĆENIK, ima prava:

I. služiti se vlastitim jezikom
II. podnijeti prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva te privremenih mjera osiguranja
III. imati opunomoćenika
IV. upozoravati na činjenice i predlagati dokaze
V. prisustvovati dokaznom ročištu
VI. prisustvovati raspravi i sudjelovati u dokaznom postupku te iznijeti završni govor
VII. izvršiti uvid u spis predmeta
VIII. zatražiti obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku
IX. podnijeti žalbu
X. podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu
XI. dobiti obavijest o odbacivanju kaznene prijave ili odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona
XII. preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
XIII. zatražiti povrat u prijašnje stanje
XIV. dobiti obavijest o ishodu kaznenog postupka.

Za više informacija možete nazvati Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati na besplatni i anonimni broj 116 006. 116 006 je besplatan telefonski broj na kojem žrtve kaznenih djela ili prekršaja, svjedoci i članovi njihovih obitelji mogu dobiti sveobuhvatnu podršku, koja obuhvaća emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te informacije o pravima u postupku.