REFERENTNI CENTAR VUKOVAR - PODRŠKA ŽRTVAMA I DRUGIM OSJETLJIVIM DRUŠTVENIM SKUPINAMA

Donator: Vukovarsko – srijemska županija                                                                Vrijeme provedbe projekta: 1. svibnja 2021. do 31. prosinca 2021.                        Partner na projektu: Društvo multiple skleroze Vukovarsko- srijemske županije    OPĆI CILJ projekta je osiguranje dostupnosti pružanja podrške žrtvama i drugim osjetljivim skupinama Vukovarsko – srijemske županije (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, invalidi, mladi, nacionalne manjine i dr.) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.

PLANIRANE AKTIVNOSTI PROJEKTA
  • Aktivnost 1. – Pružanje primarne pravne pomoći te informativne, tehničke, emocionalne i psihosocijalne podrške;
  • Aktivnost 2. – Sastanci s partnerima na projektu Društvo multiple skleroze Vukovarsko – srijemske županije
  • Aktivnost 3. –  Predavanje o razlici ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju osobama starije životne dobi u Vukovaru
  • Aktivnost 4. –  Regrutacija i edukacija volontera
  • Aktivnost 5. – Javna tribina u Vukovaru na temu ,,Sprječavanje socijalne isključenosti socijalno ugroženih osoba”
  • Aktivnost 6. – Informiranje i osvještavanje sugrađana – promocija Udruge i medijska kampanja