Struktura

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Skupština

UPRAVNI ODBOR

IZVRŠNI DIREKTOR

ZAPOSLENICI

VODITELJI PROGRAMA

KOORDINATORI

VOLONTERI

SKUPŠTNA UDRUGE

Najviše tijelo Udruge. Čine je svi članovi Udruge.
U 2019. godini Udruga za podršku žrtvama i svjedocima broji 15 članova i članica.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom svih članova.

Na zasjedanju Skupština:
• Donosi se Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,
• Donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
• Odlučuje o udruživanju s drugim asocijacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
• Utvrđuje se program rada Udruge,
• Donosi i raspravlja o financijskom stanju Udruge, te se donosi okvirni financijski plan.
• Pregledava se i potvrđuje završni račun.
• Bira se i razrješavaju članovi Upravnog odbora, te odlučuje o njihovoj naknadi.
• Raspravlja se o izvješćima Izvršnog direktora i Upravnog Odbora, te drugih stalnih/nestalnih tijela, te ocjenjuje njihov dotadašnji rad
• Odlučuje o prestanku rada Udruge,
• Odlučuje (kao neposredno više tijelo) o žalbama povodom odluka Upravnog odbora o primanju ili razrješenju članova Udruge,
• Drugi poslovi u svezi s radom i djelovanjem Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Upravni Odbor se sastoji od 3 člana. Svi članovi Upravnog odbora su istaknuti članovi društva. Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Upravni odbor:
• Pregledava i nadzire cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
• Bira i razrješava Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora,
• Daje suglasnost na odluku Izvršnog direktora o primanju u redovno i počasno članstvo te odlučuje povodom žalbe protiv odluke Izvršnog direktora o prestanku članstva,
• Provjerava pravilnost primjene propisa i odredaba ovog Statuta,
• Odlučuje o sjedištu Udruge
• Nadzire rad Izvršnog direktora i njegove imenovane zamjene,
• Zaprima izvještaje Izvršnog direktora te donosi mišljenje i prijedloge,
• Podnosi izvješće Skupštini Udruge. Izvješće sadrži utvrđeno činjenično stanje i prijedlog mjera,
• Odlučuje o suradnji s drugim asocijacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
• Odlučuje o osnivanju podružnice i sjedištu podružnice na prijedlog Izvršnog direktora
• Odlučuje o pravnoj poslovnosti podružnice posebnom odlukom,
• Odlučuje povodom žalbe protiv odluke o dodjeli pečata podružnici,
• Odlučuje povodom žalbe nezadovoljnog kandidata-volontera,
• Odlučuje povodom žalbe na odluku o osnivanju nestalnih tijela ili privremenih tijela, službi ili osoba za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova (računovođa, tajnik, projekt menadžer, Etičko povjerenstvo),
• Odlučuje o naknadi djelatnicima stručnih službi, članovima komisije i radnih tijela,
• Odlučuje o visini članarine,
• Daje suglasnost na donošenje Pravilnika/Poslovnika Udruge,
• Može sazvati izvanrednu skupštinu (2 člana UO-a),
• Provodi redovan i izvanredni nadzor nad radom Izvršnog direktora i Voditelja podružnica
• Predlaže izmjene i dopune statuta
• Imenuje članove Etičkog Povjerenstva

IZVRŠNI DIREKTOR

ožujak 2016.- Miren Špek, diplomirani pravnik CV – na zahtjev.
Izvršni direktor:
• Saziva sjednice Skupštine Udruge
• Zastupa Udrugu u RH i inozemstvu,
• Provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, te ostalih tijela Udruge,
• Priprema i predstavlja program Udruge u javnosti i na skupovima u zemlji i inozemstvu,
• Podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge, a u pojedinim slučajevima i Upravnom odboru,
• Donosi, izmjenjuje te povlači poslovnike i pravilnike Udruge, uz suglasnost Upravnog odbora.
• Predlaže Upravnom odboru osnivanje pojedine podružnice,
• Dodjeljuje pečate podružnicama,
• Uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora donosi odluku o primanju novog redovnog člana ili počasnog člana u članstvo,
• Donosi odluku o primitku volontera uz prethodni odabir Voditelja podružnice.
• Obavještava članove o sastancima, događanjima, te novostima u Udruzi,
• Odnosi se prema svim članovima jednako, bez predrasuda,
• Održava redovite sastanke sa svim članovima, te prema potrebi s Upravnim odborom,
• Po potrebi organizira seminare i radionice za nove, ali i stalne članove,
• Prima izvještaje članova i predlaže sastanke Etičkog povjerenstva,
• Obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Udruge,
• može osnovati nestalna tijela ili privremena tijela, službe ili osobe za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova (računovođa, tajnik, projekt menadžer)
• Imenuje i razrješuje Voditelje podružnica na prijedlog članova podružnice ili samostalno.

ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

NIJE IMENOVAN U 2016.- 2020. godini.
• Pomaže izvršnom direktoru u obavljanju poslova i mijenja ga u slučaju njegove/njezine spriječenosti.

ETIČKO POVJERENSTVO

Udruga trenutno nema Etičko povjerenstvo

VODITELJ PODRUŽNICE

Udruga trenutno nema registrirane podružnice s pravnom osobnošću – podružnice su uredi u Osijeku, Zagrebu i Varaždinu.

VODITELJ PROGRAMA – KOORDINATOR

Udruga ima glavnu Koordinatoricu NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA – Maja Štahan, pravna savjetnica i Pomoćne Koordinatorice Mateju Meštrović, pravna savjetnica i Ivana Andrijašević, magistra psihologije.
Udruga ima voditeljicu REFERENTNOG CENTRA VUKOVAR – Melita Bošnjak, diplomirana pravnica.
Udruga ima voditeljicu REFERENTNOG CENTRA OSIJEK – Marjana Skoko, diplomirana pravnica.
Udruga ima voditeljicu UREDA U VARAŽDINU – Barbara Oreški, magistrica prava.
Udruga ima voditeljicu SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA U VARAŽDINU – Ines Krznar Vojaković, magistrica prava.
Udruga ima računovođu i knjigovođu Udruge – Zvonko Kovačević, ekonomist.