Struktura

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Skupština

UPRAVNI ODBOR

IZVRŠNI DIREKTOR

ZAPOSLENICI

VODITELJI PROGRAMA

KOORDINATORI

VOLONTERI

SKUPŠTNA UDRUGE

Najviše tijelo Udruge. Čine je svi članovi Udruge.
U 2019. godini Udruga za podršku žrtvama i svjedocima broji 15 članova i članica.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom svih članova.

Na zasjedanju Skupština:
• Donosi se Statut Udruge te njegove izmjene i dopune,
• Donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
• Odlučuje o udruživanju s drugim asocijacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
• Utvrđuje se program rada Udruge,
• Donosi i raspravlja o financijskom stanju Udruge, te se donosi okvirni financijski plan.
• Pregledava se i potvrđuje završni račun.
• Bira se i razrješavaju članovi Upravnog odbora, te odlučuje o njihovoj naknadi.
• Raspravlja se o izvješćima Izvršnog direktora i Upravnog Odbora, te drugih stalnih/nestalnih tijela, te ocjenjuje njihov dotadašnji rad
• Odlučuje o prestanku rada Udruge,
• Odlučuje (kao neposredno više tijelo) o žalbama povodom odluka Upravnog odbora o primanju ili razrješenju članova Udruge,
• Drugi poslovi u svezi s radom i djelovanjem Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Upravni Odbor se sastoji od 3 člana. Svi članovi Upravnog odbora su istaknuti članovi društva. Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.
1. Robert Adrić diplomirani pravnik, Predsjednik Upravnog odbora
2. Branka Lučić, diplomirana pravnica
3. Daniela Čukelj, ekonomistica

Upravni odbor:
• Pregledava i nadzire cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
• Bira i razrješava Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora,
• Daje suglasnost na odluku Izvršnog direktora o primanju u redovno i počasno članstvo te odlučuje povodom žalbe protiv odluke Izvršnog direktora o prestanku članstva,
• Provjerava pravilnost primjene propisa i odredaba ovog Statuta,
• Odlučuje o sjedištu Udruge
• Nadzire rad Izvršnog direktora i njegove imenovane zamjene,
• Zaprima izvještaje Izvršnog direktora te donosi mišljenje i prijedloge,
• Podnosi izvješće Skupštini Udruge. Izvješće sadrži utvrđeno činjenično stanje i prijedlog mjera,
• Odlučuje o suradnji s drugim asocijacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
• Odlučuje o osnivanju podružnice i sjedištu podružnice na prijedlog Izvršnog direktora
• Odlučuje o pravnoj poslovnosti podružnice posebnom odlukom,
• Odlučuje povodom žalbe protiv odluke o dodjeli pečata podružnici,
• Odlučuje povodom žalbe nezadovoljnog kandidata-volontera,
• Odlučuje povodom žalbe na odluku o osnivanju nestalnih tijela ili privremenih tijela, službi ili osoba za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova (računovođa, tajnik, projekt menadžer, Etičko povjerenstvo),
• Odlučuje o naknadi djelatnicima stručnih službi, članovima komisije i radnih tijela,
• Odlučuje o visini članarine,
• Daje suglasnost na donošenje Pravilnika/Poslovnika Udruge,
• Može sazvati izvanrednu skupštinu (2 člana UO-a),
• Provodi redovan i izvanredni nadzor nad radom Izvršnog direktora i Voditelja podružnica
• Predlaže izmjene i dopune statuta
• Imenuje članove Etičkog Povjerenstva

IZVRŠNI DIREKTOR

ožujak 2016.- Miren Špek, diplomirani pravnik CV – na zahtjev.
Izvršni direktor:
• Saziva sjednice Skupštine Udruge
• Zastupa Udrugu u RH i inozemstvu,
• Provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, te ostalih tijela Udruge,
• Priprema i predstavlja program Udruge u javnosti i na skupovima u zemlji i inozemstvu,
• Podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge, a u pojedinim slučajevima i Upravnom odboru,
• Donosi, izmjenjuje te povlači poslovnike i pravilnike Udruge, uz suglasnost Upravnog odbora.
• Predlaže Upravnom odboru osnivanje pojedine podružnice,
• Dodjeljuje pečate podružnicama,
• Uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora donosi odluku o primanju novog redovnog člana ili počasnog člana u članstvo,
• Donosi odluku o primitku volontera uz prethodni odabir Voditelja podružnice.
• Obavještava članove o sastancima, događanjima, te novostima u Udruzi,
• Odnosi se prema svim članovima jednako, bez predrasuda,
• Održava redovite sastanke sa svim članovima, te prema potrebi s Upravnim odborom,
• Po potrebi organizira seminare i radionice za nove, ali i stalne članove,
• Prima izvještaje članova i predlaže sastanke Etičkog povjerenstva,
• Obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti Udruge,
• može osnovati nestalna tijela ili privremena tijela, službe ili osobe za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova (računovođa, tajnik, projekt menadžer)
• Imenuje i razrješuje Voditelje podružnica na prijedlog članova podružnice ili samostalno.

ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

NIJE IMENOVAN U 2016.- 2020. godini.
• Pomaže izvršnom direktoru u obavljanju poslova i mijenja ga u slučaju njegove/njezine spriječenosti.

ETIČKO POVJERENSTVO

Udruga trenutno nema Etičko povjerenstvo

VODITELJ PODRUŽNICE

Udruga trenutno nema registrirane podružnice s pravnom osobnošću – podružnice su uredi u Osijeku, Zagrebu i Varaždinu.

VODITELJ PROGRAMA – KOORDINATOR

Udruga ima glavnu Koordinatoricu NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA – Maja Štahan, pravna savjetnica i Pomoćne Koordinatorice Mateju Meštrović, pravna savjetnica i Ivana Andrijašević, magistra psihologije.
Udruga ima voditeljicu REFERENTNOG CENTRA VUKOVAR – Melita Bošnjak, diplomirana pravnica.
Udruga ima voditeljicu REFERENTNOG CENTRA OSIJEK – Marjana Skoko, diplomirana pravnica.
Udruga ima voditeljicu UREDA U VARAŽDINU – Barbara Oreški, magistrica prava.
Udruga ima voditeljicu SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA U VARAŽDINU – Ines Krznar Vojaković, magistrica prava.
Udruga ima računovođu i knjigovođu Udruge – Zvonko Kovačević, ekonomist.