Siguran izlaz

Volontiraj u Varaždinu

U uredu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Varaždinu provodi se volonterski program osnovan s ciljem uključivanja pojedinaca u volonterski svijet putem kojeg se pruža podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja na području Varaždinske i Međimurske županije. Volonteri i volonterke tijekom volontiranja imaju prilike saznati i naučiti više o pravnom okviru koji je dostupan žrtvama i svjedocima te upoznati se s radom organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Volontiranje se odvija u prostorima Ureda, a po potrebi i na drugim lokacijama prema prethodnom dogovoru s voditeljicom Ureda.
Cilj volontiranja je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Ciljane skupine osoba kojima se pruža pomoć volontiranjem su žrtve i svjedoci te oštećenici svih kaznenih djela i prekršaja s naglaskom na nasilje u obitelji.

Regrutacija volontera/ki

Proces regrutiranja volontera i volonterki započinje objavom javnog poziva za volontiranje putem lokalnih volonterskih centara, lokalnih medija i društvenih mreža. Po završetku poziva prijavljene osobe se pozivaju na selekcijski razgovor. Regrutacija volontera/ki odvija se po potrebi, odnosno jednom godišnje.
Kako bi se osoba prijavila na natječaj potrebno je na email adresu Ureda poslati životopis, a po primitku životopisa kandidati/tkinje za volontiranje bivaju pozvani/e na selekcijski razgovor na kojemu se pobliže upoznaju s radom Ureda. Selekcijski razgovori se provode pred propisanom komisijom (koju čine predstavnici Udruge). Od kandidata/tkinje se očekuje motiviranost te zainteresiranost za rad Udruge i volontiranje. Selekcijski razgovor se provodi postavljanjem pitanja i davanjem odgovora na ista, a koja se odnose na općenito znanje o Udruzi, motiviranosti za rad, odabiru volonterske pozicije, stavovima kandidata/kinja o društveno-političkim događajima i vrijednostima.
Osobe koje budu odabrane nakon selekcijskog razgovora bivaju pozvane na edukaciju. Osnovna edukacija sastoji se sastoji od pravnog i komunikacijskog dijela kako bi volonteri/ke stekli potrebna znanja koja će im biti potrebna za volontiranje. Tijekom pravnog dijela edukacije kandidati/tkinje upoznaju se i uče relevantne zakonske odredbe koje su im nužne prilikom informiranja korisnika/ica. Komunikacijski dio obuke usmjeren je na razvijanje i učenje raznih vještina i tehnika koje se koriste prilikom razgovora s korisnikom/icama, pružanjem emocionalne podrške itd.
Tijekom volontiranja, Udruga predviđa podršku volonteru na način da mu se omogućuje mentorstvo u radu, a radi eventualnih poteškoća tijekom rada i emocionalna i psihološka podrška te supervizija.

Prava i obveze volontera i volonterki

Prava volontera/ki:
• potvrda o stečenim vještinama i kompetencijama
• upis u volontersku knjižicu
• preporuka za posao
• sudjelovanje na okruglim stolovima, predavanjima, edukacijama,
radionicama…
• mogućnost dodatnog angažmana (mentorstvo, sudjelovanje u dodatnim
grupama, koordinator)

Obveze volontera/ki:
• osnaživanje žrtava kroz pružanje emocionalne i praktične podrške,
tehničkih i praktičnih informacija i informacija o pravima u Varaždinskoj
i Međimurskoj županiji;
• pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja koje
nisu prijavili/e kazneno ili prekršajno djelo te pružanje podrške i nakon
završetka sudskog postupka Varaždinskoj i Međimurskoj županiji;
• pružanje podrške žrtvama i svjedocima pratnjom na sudove u Varaždinskoj i
Međimurskoj županiji;
• pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u vidu pratnje na
policiju, državno odvjetništvo, centre za socijalnu skrb (nakon prijave
kaznenog/prekršajnog djela, za vrijeme trajanja istrage, tijekom
prethodnog i kaznenog kao i prekršajnog postupka) u Varaždinskoj i
Međimurskoj županiji;
• sudjelovanje na sastancima s nadležnim tijelima i institucijama te
organizacijama civilnog društva u vidu ostvarenja suradnje na području
pružanja pomoći žrtvama i svjedocima s područja Varaždinske i Međimurske
županije;
• dežuranje na info pultovima u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji s
ciljem diseminacije informacija o sustavu podrške žrtvama i svjedocima
• sudjelovanje u medijskim aktivnostima
• sudjelovanje u organizaciji i održavanju javnih akcija s ciljem
osvještavanja šire javnosti o pravima žrtava i dostupnim uslugama u
sustavu podrške žrtvama i svjedocima na području Varaždinske i Međimurske
županije
• organizacija i održavanje okruglih stolova na području Varaždinske i
Međimurske županije
• sudjelovanje u pisanju projektnih prijava
• administrativni poslovi

PREDNOSTI VOLONTIRANJA

• Volontiranjem volonteri i volonterke podižu razinu znanja, vještina i kompetencija. Tijekom volontiranja potiče se mlade volontere i volonterke na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina/građanke u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema kroz volontiranje, to posebno može pomoći studentima u pronalasku posla te ujedno obogatiti njihov životopis . Isto tako sve dobne skupine mogu se prijaviti za volontiranje te proširiti svoja znanja i iskustva. Volontiranje je dobrovoljno te ga je lako uskladiti s ostalim obvezama, jedino što je potrebno je jaka volja i motiviranost za rad u pružanju podrške žrtvama i svjedocima.

Za više informacija o mogućnosti volontiranja u Uredu Varaždin možete nam se obratiti na e-mail:varazdin@pzs.hr

Skip to content