23. kolovoza 2017.

ZAKONI – U ODNOSU NA ŽRTVU I/ILI SVJEDOKA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
KAZNENI ZAKON
PREKRŠAJNI ZAKON
ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU
ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU
OVRŠNI ZAKON
OBITELJSKI ZAKON
ZAKON O NASLJEĐIVANJU

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
ZAKON O RADU