Siguran izlaz

Referentni centar Vukovar: Pomoć i podrška te osnaživanje žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja u Vukovaru s naglaskom na zaštitu starijih osoba

Svrha programa „Referentni centar Vukovar: Pomoć i podrška te osnaživanje žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja u Vukovaru s naglaskom na zaštitu starijih osoba“ je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim korisnicima u potrebi kroz institut „osobe od povjerenja“ (žrtve i svjedoci, oštećenici, građani u potrebi za besplatnom pravnom pomoći).

Program primarno osigurava socijalne usluge: psihosocijalna i pravna podrška, informiranje o pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava. Dolaskom stranke u Referentni centar Vukovar zaposlenici/educirani volonter centra obavljaju razgovor s korisnikom te se detektira problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama usmjerava se prema psihologu, pravniku ili instituciji koja će im pružiti potrebnu uslugu. Udruga ima široku mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge na području cijele RH te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i/ili kontaktirati ustanovu ili organizaciju relevantnu za rješavanje specifičnih problema pojednih korisnika.

U 2018. godini Program će utjecati na poboljšanje kvalitete života koncentriranije u odnosu na jednu skupinu i njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, a riječ je o osobama starije životne dobi koje su zbog starosti, bolesti i malih mirovina u najnepovoljnijem položaju, na što su nam ukazali rezultati našeg djelovanja tijekom 2017. godine.

Također primarna uloga programa je osnaživanje žrtvi u prijavama kaznenih i prekršajnih djela.

Program sufinancira : GRAD VUKOVAR (travanj – prosinac 2018. godine) u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

Program će provesti sljedeće aktivnosti:

  • Pružanje primarne pravne pomoć te informativne, emocionalne i psihosocijalne podrške; (emocionalna, informativna/psihosocijalna i/ili tehnička podršku za korisnike na području Vukovara s naglaskom na starije osobe; sastanci s predstavnicima državnih institucija i civilnog sektora na području grada Vukovara)
  • Poziv/edukacija za volontere (Educirano i izabrano min.10-15 volontera za pružanje pravne/informativne i psihosocijalne podrške te druge promotivne aktivnosti uz mentorstvo)
  • Informiranje i osvještavanje sugrađana – promocija Udruge i medijska kampanja (Dotiskano 5000 komada letaka – promocija besplatnih usluga Referentnog centra u Vukovaru.)
  • Okrugli stol u Vukovaru „Stariji i nemoćni danas – podrška osobama starije životne dobi u Vukovaru“ (Udruga za podršku će tijekom 2018. godinu, u sklopu Referentnog centra za žrtve i svjedoke organizirati i održati jedan okrugli stol u Vukovaru na temu „Stari i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Vukovarsko-srijemskoj županiji, – na kojem će organizacije civilnog društva iz Vukovara i okolice, institucije, građani saznati više o podršci žrtvama i svjedocima, Zakonima koji se tiču žrtava i svjedoka, pravnu praksu i odnos primarne i sekundarne pravne pomoći, podršku žrtvama osjetljivih skupina te više o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela.
  • Održani sastanci s djelatnicima Policijske uprave Vukovarsko-srijemske kao i pripadajući im policijskim postajama, Centrom za socijalnu skrb Vukovar, Obiteljskim centrom Vukovar, Županijskim i Općinskim sudom u Vukovaru, Prekršajni sud u Vukovaru, Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, te nevladinim organizacijama na području grada Vukovara.
Skip to content