Siguran izlaz

„Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“

 

Partneri na projektu su; Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja, a financira ga Ministarstvo pravosuđa. Projekt završava 31. prosinca 2018.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Opći cilj projekta

Djelotvorno osiguranje pravne zaštite osjetljivim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtva nasilja u obitelji, pripadnike nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije živone dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kroz planirane aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji Provedbom projektnih aktivnosti osigurali bismo pravnu zaštitu ali bismo ujedno i pružili sveobuhvatna podršku onima kojima je takva vrsta podrške najpotrebnija.

 

Specifični ciljevi projekta

 • Djelotvorno osiguranje informativne, emocionalne podrške osjetljivim društvenih skupina u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji;
 • Razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi;
 • Edukacija volontera Referentnog centra Vukovar i Osijek;
 • Otklanjanje nemogućnosti ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu. Smanjena stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod ciljane skupine;
 • Integracija i gubitak osjećaja udaljenosti i zaboravljenosti ali i omogućeno pravo na javnu raspravu kod socijalno isključenih/siromašnih/žrtvi nasilja sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima;
 • Uspostavljanje i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci;
 • Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za pravnom podrškom korisnicima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja navedene podrške;
 • Novi broj korisnika, manji broj i smanjenje socijalnih prava i usluga kroz međusobnu komunikaciju s Udrugom za podršku, te prezentacije na okruglom stolu;
 • Osigurana regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećana dostupnost usluge ne samo u regionalnih centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske jer se prijavitelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • Smanjenje broja pravnih problema u zajednici, smanjen pritisak na zaposlenike jedinica lokalne uprave koji obavljaju poslove socijalne skrbi.

 

Najzastupljeniji tip aktivnosti na ovom projektu su usluge usmjerene na postizanje osiguranja primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i to kroz direktan kontakt s korisnicima, tj. pružanje besplatne pravne pomoći:

 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

 

Uloga partnerske organizacije ŽENSKA UDRUGA „IZVOR“ IZ TENJE sačinjavat će se od konzultativno-stručnog doprinosa te razmjene znanja i iskustva. Dugogodišnji rad sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, specifičnosti pri djelovanju prenijet ćemo našim zaposlenicima i volonterima. Na zajedničkom partnerskom sastanku obje organizacije podijelit će dosadašnja viđenja pravnog sustava i mogućnost kako se efikasnije i brže može pružiti pravna pomoć određenim grupama naših korisnika/ica. Također obje organizacije podijelit će listu kontakata predstavnika institucija i ustanova kojima se možemo obratiti kako bi uspješnije pružili pravnu pomoć i savjetovanje. Kako je Ženska udruga „Izvor“ u radnim skupinama i tijelima i veoma je prepoznata od lokalne zajednice u Osječko-baranjskoj županiji, iskoristit ćemo utjecaj partnera za zagovaranje u donošenju novih javnih politika. Također, našim volonterima i zaposlenicima ćemo omogućiti edukativni proces učenja postupanja sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja koji sve češće zahvaća mjesta i u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

 

Volonteri će biti dionikom aktivnosti promoviranja primarne pravne pomoći, rada Udruge i drugih usluga Udruge, te kroz praktičan rad (oni koji su regrutirani putem Veleučilišta i Fakulteta) imat će mogućnost, uz mentorstvo zaposlenika Udruge, raditi na testnim dopisima, analizi završenih upravnih postupaka, vježbe i slično. Volonterima će biti održana besplatna edukacija o pravnim i praktičkim aspektima pružanja podrške te specijalizirane edukacije o Ugovorima koje najčešće potpisuju osobe starije životne dobi kada raspolažu sa svojom imovinom te o Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. Također će sudjelovati na edukacijama koje će održati partnerske organizacije Ženska udruga „Izvor“ iz Tenja na temu primjene primarne besplatne pravne pomoći u odnosu na žene žrtve nasilja te druga edukacija koju provodi Udruga žena Vukovar na temu „Savjetodavnog rada primjena u praksi pružanje individualne i grupne psihološke podrške“. Prilikom dolaska na područje pojedinog grada ili općine zaposlenici na projektu zajedno sa volonterima informirat će lokalno stanovništvo o uslugama koje pružamo te ugovarati termine sastanka ili prikupljati dokumentaciju uz pomoć koje će pružati pravnu pomoć. Uz načelo zaštite osobnih podataka i tajnosti na koju se obvezuju ugovorom volonteri i zaposlenici Udruge. Ujedno ćemo sastavljati popis korisnika koji zbog zdravstvenog ili imovinskog stanja nisu u mogućnosti doći do prostorija Udruge, gdje bi im se neposredno pružila pomoć. Volonteri će informirati sve zainteresirane o mogućnosti terenskog pružanja besplatne pravne pomoći. Volonterima koordinira voditelj projekta, a u tome mu pomažu stručne suradnice, kao mentor pojedinim volonterima. Volonteri će sudjelovati u evaluaciji projekta kao i na motivacijskim sastancima sa zaposlenicima, suradnicima, članova Udruge.

 

Tereni u Vukovarsko – srijemskoj županiji: Vinkovci, Županja i Borovo selo

Tereni u Osječko – baranjskoj županiji: Đakovo, Erdut i Dalj

Aktivnosti

 • A1 Pružanje primarne pravne pomoći
 • A2 Izrada, tisak i distribucija plakata za BPP
 • A3 Regrutacija, edukacija volontera (osnovna)
 • A4 Specijalizirane edukacije u Vukovaru i Osijeku
 • A5 Organiziranje okruglog stola u Vukovaru na temu „Sustav besplatne pravne pomoći, izazovi i poteškoće“
 • A6 Organiziranje i koordiniranje okruglog stola u Osijeku na temu „ Besplatna pravna pomoć, izazovi i poteškoće“
 • A7 Promoviranje instituta primarne besplatne pravne pomoći
 • A8 Održavanje sastanaka i razmjene informacija i iskustava te znanja s partnerskim organizacijama
 • A9. Evaluacija projekta „Zajedno do cilja Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“

 

Na temelju provedenih evaluacija i sastavljenih bilješki te provedenih razgovora može se zaključiti da je Udruga u projektu „Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ ispunila specifične ciljeve projekta, koje si je i sama nametnula pisanjem projektnog prijedloga, no kako su zaključili sudionici evaluacija pojedinih aktivnosti kao i kroz razgovore, razdoblje provedbe projekta prekratko je da bi se s kvalitetom evaluirao tj. da bi se sa sigurnošću zaključilo jesi li pojedini ciljevi u cijelosti ispunjeni tj. koji su njihovi učinci.. Razlika između općeg i specifičnog cilja je i u vremenu ostvarivanja. Specifične ciljeve projekt treba ostvariti najkasnije do završetka projekta, što je i ostvario, a što se vidi ne samo evaluacijom pojedinih aktivnosti već i rezultata. Zbog ostvarivanja specifičnih ciljeva, pokrenut će se pozitivne promjene koje će utjecati na ostvarivanje općeg cilja, pa se može očekivati da se opći ciljevi djelomično ostvare odmah nakon završetka projekta, a djelomično da se ostvare u vremenu od godinu dana ili dulje nakon završetka projekta. Također na opći cilj utječu i drugi programi i projekti Udruge, ne samo ovaj koji je predmet ove evaluacije, ali je svakako doprinio da je što prije i što kvalitetnije ostvari.

 

Projekt je u potpunosti doprinio OPĆEM CILJU koji se odnosi na osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Svrha pravne pomoći kroz ovaj projekt bila je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima. Pravnu pomoć pružali smo savjesno, u skladu s pravilima struke i korištenjem najviših standarda u pružanju pravne pomoći. To je vidljivo i u odnosu na policu osiguranja od učinjene štete prilikom pružanja primarne pravne pomoći, kojim su pokriveni uredi Vukovara o Osijek, a osiguranje je Udruga izvršila u Hrvatskom osiguravajućem društvu, inače najpovoljnijom subjektu za tu vrstu usluge. Naime, navedenim projektom osigurali smo pružanje primarne pravne pomoći svim korisnicima koji su na istu imali pravo, a obratili su nam se tijekom 2018. godine, dakle osobama starije životne dobi i umirovljenicima, osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, socijalno ugroženim obiteljima, osobama pod ovrhom, potrošačima, pripadnicima nacionalnih manjina (srbi, Romi, Mađari..), civilnim žrtvama rata, nezaposlenima, radnicima, s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije čime doprinosimo ostvarenju. Uredi su, u izvještajnom razdoblju, pružili preko 600-tinjak usluga, što ukazuje na ispunjenje općeg cilja.

 

Udruga u projektu Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ ispunila SPECIFIČNE CILJEVE PROJEKTA, koje si je i sama nametnula pisanjem projektnog prijedloga, Djelotvorno osiguranje informativne, pravne, emocionalne podrške osjetljivim društvenih skupina u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji (Otklanjanje nemogućnosti ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu) najispunjiviji je specifični cilj, pa je tako zabilježeno 416 korisnika kojima je pruženo 600 usluga. Iskustvo u 2018. godini ukazuje na činjenicu kako su odlasci na teren u ruralna mjesta veoma posjećeni, stanovnici tih mjesta propituju naše suradnike, pravnike, volontere o načinu ostvarivanja jednog od oblika podrške te se često susrećemo s prigovorima građana na rad institucija, na nedostatak konzistentne i uvijek lako dostupne i besplatne podrške u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji kao i u Osječko- baranjskoj županiji. Terenske posjete u Vukovarsko-srijemskoj županiji su bile u Županji, Vinkovcima i općini Borovo, a u Osječko-baranjskoj u: Đakovu, Erdutu i Dalju. Imali smo dobru suradnju s predstavnicima lokalnih vlasti. Ponudili su prostorije grada i općina za pružanje besplatne pravne pomoći na terenu. Djelatnice Udruge koje su pružale pravnu pomoć na terenu Melita Bošnjak i Marjana Skoko su donijele odluku da će pružati primarnu pravnu pomoć u prostorijama Gradskog društva crvenog križa u Županji te u prostorima udruga; Gradskoj udruzi umirovljenika Vukovar, udruzi penzionera Borovo, Matice umirovljenika Đakovo, Udruge žena Dalj i udruge umirovljenika Dalj iz razloga što veći broj osoba u potrebi dolazi na takva mjesta. Ostvarena je dobra suradnja sa predstavnicima navedenih udruga i Gradskog društva crvenog križa te su oni svoje sugrađane informirali o datumima dolaska diplomiranih pravnica u njihovo mjesto i pružanja besplatne pravne pomoći. Također na terenu su podijeljeni letci i plakati na kojima je logo Ministarstva pravosuđa i informacija kome se i gdje mogu obratiti za besplatnu primarnu pravnu pomoć.

 

Uz spomenuti cilj, drugi najispunjiviji bio je razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi, edukacija volontera Referentnog centra Vukovar i Osijek na način da je istima omogućena edukacija i specijalizirana edukacija a isti su na kraju edukacije evaluirali kako je edukacija bila zanimljiva, korisna i poticajna te kako će im te informacije pomoći u daljnjem radu i u svakodnevnom životu. Poznato je kako grad Vukovar ima Veleučilište ali zamjetan je nedostatak prakse gdje upravni pravnici mogu steći kvalitetnu i konzistentnu prasku.

 

Ono na čemu je Udruga radila, malo intenzivnije, a vidljivo je iz evaluacija javnih događaja, jest rad na specifičnom cilju, a to je senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za pravnom podrškom korisnicima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja navedene podrške kao i putem drugih evaluacija to je rad na regionalnoj ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećana dostupnost usluge ne samo u regionalnih centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske. Ukazali bi kako Udruga ima dobru suradnju s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Osijek, naši letci i plakati se nalaze u Centru za socijalnu skrbe te korisnici kojima je potrebna pravna pomoć tj drugo mišljenje, a osobito pomoć kod sastavljanja podneska pred javnopravnim tijelima obraćaju se Referentnim centrima Vukovar i Osijek. Također imamo dobru suradnju sa Uredom državne uprave u Vukovaru, korisnicima koji im se obrate za pomoć daju popis Udruga koje pružaju besplatnu pravnu pomoć te je na tom popisu i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima. Odličnu suradnju imamo i s policijom, državnim odvjetništvom, sudom i Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar i Osijek i s organizacijama civilnog društva. Partneri smo na drugim projektima bili sa Udrugom žena Vukovar, Europskim domom Vukovar, domom za starije i nemoćne osobe Primum i dr. Na projektu „Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ Udruga je u partnerstvu sa Udrugom žena Vukovar i Ženskom udrugom Izvor iz Tenja, kraj Osijek. Sa partnerskim organizacijama održali smo dva sastanka na kojima smo ih upoznali sa aktivnostima na projekti i razmijenili smo znanja i iskustvo u radu sa korisnicima. Predstavnice partnerskih organizacija Mirjana Mizdrak Mišanović iz Udruge žena Vukovar i Nikolina Zec iz Ženske udruge Izvor iz Tenja su održale specijaliziranu edukaciju volonterima i zaposlenicima Udruge za podršku. Izvršni direktor i zaposlenica udruge Referentnog centra Vukovar su održali sastanak sa predstavnicama Ureda državne uprave, gospođom Micom Hadžić i gospođom Silvanom Mijatović teme sastanka su bile: Upoznavanje s aktivnostima na projektu „Zajedno do cilja-Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“. Dosadašnja suradnja sa Uredom državne uprave, Izazovi i poteškoće u radu Ureda državne uprave Vukovar i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. 19.studenoga 2018.je održano predavanje u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Vinkovcima gdje je gospođa Ružica Čavar, Referentica za socijalnu skrb okupila predstavnike umirovljenika te pozvala Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima da održimo predavanje. Na predavanju je pored djelatnika udruge: Mirena Špeka, Marjane Skoko i Melite Bošnjak bila i naša suradnica na mnogim projektima odvjetnica Jelica Balog. Teme predavanja su bile: besplatna pravna pomoć, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, prava žrtvi te je odvjetnica Balog iznijela primjere slučajeva osoba koje su potpisale ugovore o dosmrtnom uzdržavanju i bile prevarene. Po završetku predavanja odgovarali smo na upite vezane za besplatnu pravnu pomoć. Na tom predavanju podijeljeni su promotivni materijali.

 

Kroz aktivnost 1. Pružanje primarne pravne pomoći:

 • Pružena primarna pravna pomoć za 416 korisnika, odnosno 600 slučajeva pružanja besplatne pravne pomoći na području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije (opća pravna informacija, pravni savjet, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima)
 • 36 izlazaka na teren (Vukovar, Vinkovci, Županja, Osijek, Đakovo, Borovo selo, Erdut i Dalj)

 

Kroz aktivnost 2. Izrada, tisak i distribucija plakata za BPP

 • Izrađeno i tiskano 1000 komada plakata o pružanju primarne pravne pomoći
 • Distribuirano prema 5 gradova i 10 općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 5 općina u Osječko-baranjskoj županiji.
 • Obuhvaćeno minimalno 75000 građana

 

Kroz aktivnost 3. Regrutacija, edukacija volontera (osnovna)

 • Održano 1 predavanje na Veleučilištu Vukovar i 1 predavanje na Filozofskom fakultetu u Osijeku za min. 60 studenata.
 • Izabrano 10 volontera za rad u Referentom centru Vukovar i Referentnom centru Osijek i za volontiranje na terenu
 • Educirano 10 volontera iz područja primarne pravne pomoći.

Kroz aktivnost 4. Specijalizirane edukacije u Vukovaru i Osijeku

 • Održana specijalizirana edukacija za 10 volontera i 3 djelatnika Udruge na temu primjene primarne besplatne pravne pomoći u odnosu na žene žrtve nasilja u obitelji, alimentacija, pravne posljedice rastave braka, imovinskopravni odnosi. Edukator je partnerska organizacija Ženska Udruga Izvor. Tema: pružanju individualne i grupne psihološke podrške. Edukator je Udruga žena iz Vukovara

Kroz aktivnost 5. Organiziranje okruglog stola u Vukovaru na temu „Sustav besplatne pravne pomoći, izazovi i poteškoće“

 • Održan jedan okrugli stol za 31 sudionika državnih institucija i civilnog sektora
  primarne pravne pomoći.

 

Kroz aktivnost 6. Organiziranje i koordiniranje okruglog stola u Osijeku na temu „ Besplatna pravna pomoć, izazovi i poteškoće“

 • Održan okrugli stol u Osijeku za 20 sudionika kako državnih institucija, civilnog sektora, tako i lokalnog stanovništva

 

Kroz aktivnost 7. Promoviranje instituta primarne besplatne pravne pomoći

 • Održana dva sastanka sa predstavnicima Ureda državne uprave u OBŽ i VSŽ te 10-15 objava u županijskim medijima (televizija, radio, novine, portali za min. 50000 građana
 • Redovne objave o tijeku projekta u newsletteru Udruge svaki mjesec, Facebook stranici i web stranici Udruge) – 1800 korisnika newslettera i 2860 korisnika FB-a.

 

Kroz aktivnost 8. Održavanje sastanaka i razmjene informacija i iskustava te znanja s partnerskim organizacijama

 • Održana 2 sastanaka s predstavnicima Ženske udruge „Izvor“, i Udruge žena Vukovar za 10 sudionika.

Kroz aktivnost 9. Evaluacija projekta „Zajedno do cilja Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“.

 • sudjelovalo 25 sudionika

 

Broj i osnovna obilježja korisnika (spol, dob, mjesto odakle su korisnici, njihove potrebe i druge eventualne posebnosti).

 • Ukupan broj korisnika obuhvaćen projektom „Zajedno do cilja-Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ iznosi 416 korisnika, od toga je bilo 600 upita odnosno slučajeva primarne besplatne pravne pomoći. Od 416 korisnika, 249 su činile žene, a 167 muškarci. Osobama ispod 18 godina nismo pružali pomoć, niti su nam se javljale te dobne skupine. Po dobi, korisnike smo podijelili od 18-30 godina, 31-65 godina te +65 godina. Uredi Vukovar i Osijek zaprimili su 10 osoba do 30 godina, 311 korisnika u dobi između 31 i 65 godina, dok je korisnika preko 65 godina bilo 80.

 

 • Ured Vukovar najveći broj korisnika zaprimio je s područja grada Vukovara 90, grada Vinkovaca 16, Općine Borova 10, grada Županje te Općina Jankovci, Petrovci, Mikluševci, Bršadin, Mirkovci, Tovarnik, Nuštar, Trpinja, Čakovci, grada Otoka, Općine Šarengrad, Ilača, Gunja, Vođinci, Berak, Lovas, Drenovci, Soljani, Sotin, Vrbanja, Tompojevci, Račinovci.

 

 • Ured Osijek najveći broj korisnika zaprimio je s područja grada Osijeka, 112 iz općine Erdut, Đakova, Beli Manastir, Sarvaš, Bijelo Brdo, Klisa, Višnjevac, Čepinski Martinci, Tenje, Ćelije, Ostrvo, Đakovo, Našice. Ostali korisnici, koji nisu s područja ove dvije županije dolazili s područja grada Varaždina, Slavonskog Broda, Zagreb, Dubrovnik, Šibenik, Rijeka, Split, Nova Gradiška i Karlovac.

 

 • Korisnici su se uredu Vukovar najviše javljali zbog postupaka iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja – 78, u postupcima iz Zakona o obveznim odnosima- 51, u postupcima za utvrđivanja prava i obaveza iz sustava socijalne skrbi- 23, u postupcima iz radnih odnosa 14, u postupcima iz obiteljskih odnosa 17, u postupcima iz nasljednog prava 5, u postupcima u vezi sa stvarnim pravima 7, u ovršnim postupcima 10, u Upravnim postupcima 5 korisnika, a 15 korisnika upućen je na sekundarnu pravnu pomoć, napisano je 5 pritužba na rad službenika te 10 upita vezanih za postupak pred sudom (svjedočenje, žalba, imovinsko pravni zahtjev).

 

 • Korisnici su se uredu Osijek najviše javljali zbog postupaka iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja – 26, u postupcima iz Zakona o obveznim odnosima- 78, u postupcima za utvrđivanja prava i obaveza iz sustava socijalne skrbi- 24, u postupcima iz radnih odnosa 19, u postupcima iz obiteljskih odnosa 38, u postupcima u vezi sa stvarnim pravima 13, u ovršnim postupcima 17, u Upravnim postupcima 47 korisnika, a 22 korisnika upućen je na sekundarnu pravnu pomoć, napisano je 2 pritužba na rad službenika te 56 upita vezanih za postupak pred sudom (svjedočenje, žalba, imovinsko pravni zahtjev).

 

Tijekom izvještajnog razdoblja, 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine, ured Vukovar i Osijek pružili su:

 • 191 opću pravnu informaciju;
 • 376 pravnih savjeta;
 • sastavili 33 dopisa pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
Skip to content