Siguran izlaz

Advancing Access to Rights under Victims’ Directive for Persons with Disabilities (ARVID)

Projekt financira Europska unija putem Programa za pravosuđe, a provodit će se u Hrvatskoj i Sloveniji. Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri Ministarstvo pravosuđa RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni institut (SI) i Udruga Altra (SI). Pravobranitelj za ljudska prava RS podupire projekt.

Namjera projekta je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje. Rezultati istraživanja će poslužiti za: (a) formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe; te (b) razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o žrtvama 2012/29/EU.

 

Predviđene aktivnosti

  1. Anketno istraživanje i intervjui s osobama s invaliditetom, te s predstavnicima udruga koje ih zastupaju radi identifikacije problema s kojima se ove osobe suočavaju u pristupu svojim pravima kao žrtava kaznenih djela, i preporuka o njihovom otklanjanju.
  2. Izrada informacijskih materijala za osobe s invaliditetom o tome kako ostvariti svoja prava kao žrtava kaznenih djela.
  3. Moduli za obuku: (a) službenih dionika pravosudnog sustava zaduženih za pojedinačne aspekte ostvarivanja prava osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava kaznenih djela; (b) predstavnika krovnih udruga osoba s invaliditetom i drugih organizacija koje pružaju potporu osobama s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava temeljem Direktive o žrtvama. Bit će izrađeni i informacijski moduli i materijali koje će koristiti pravobraniteljske organizacije u HR i SI u informiranju službenih dionika o pravima osoba s invaliditetom u pravosudnim postupcima.
  4. Diseminacijske aktivnosti, koje će uključivati međunarodnu konferenciju, sastanke s relevantnim dionicima u HR i SI, izradu informacijskih materijala, te njihovu diseminaciju u uključenim zemljama i u EU.

 

24. siječnja održan je prvi partnerski sastanak na projektu ARVID – nositeljice Hrvatskog pravnog centra iz Zagreba. Sastanak je održan u prostorima Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a ostali partneri na projektu su Ministarstvo pravosuđa RH, Mirovni inštitut iz Ljubljanje i Udruga Altra iz Republike Slovenije te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, kroz program Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a fokus mu je istraživanje i izrada jasnih smjernica u smislu poboljšanja sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, kada su žrtve ili svjedoci osobe s invaliditetom, te koliko se Direktiva o minimalnim standardima poštuje u odnosu na osobe s invaliditetom.

 

U sklopu projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama” u rujnu je održano šest zagovaračkih sastanaka s dionicima na kojima su, uz četiri okrugla stola održana u svibnju, raspravljeni rezultati empirijskog istraživanja na uzorku osoba s invaliditetom, žrtava kaznenih djela te organizacija civilnog društva koje zastupaju interese i prava osoba s invaliditetom ili pružaju podršku žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Kroz sastanke s dionicima željelo se osigurati prihvaćanje na dokazima temeljenih projektnih preporuka te osigurati suglasnost glavnih dionika za početak njihove realizacije. Šest zagovaračkih sastanaka, prema redoslijedu održavanja, su sljedeći: sastanak s predstavnicima/ama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; sastanak s predstavnicima/ama Ministarstva pravosuđa i uprave; sastanak s djelatnicima/ama Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima; sastanak s predstavnicima/ama udruga osoba s invaliditetom i udruga aktivnih u području podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja; sastanak s predstavnicima/ama Policijske akademije; te sastanak s predstavnicima/ama Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore. Relevantni rezultati zagovaračkih aktivnosti bit će integrirani u projektne preporuke nakon dodatne rasprave na završnoj konferenciji projekta. Uz sastanke u Hrvatskoj, na isti način koncipirane zagovaračke aktivnosti provedene su i u Sloveniji, a implementirao ih je Mirovni inštitut, koordinator projekta za Sloveniju.

 

Završna konferencija projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama” održana je 24. rujna 2021. godine od 10 do 14 sati online. Konferencija je imala više od 120 sudionika/ca (od čega 28 panelista), najvećim dijelom iz Hrvatske i Slovenije – dvije zemlje u kojima su se provodile projektne aktivnosti. Radni jezik konferencije bio je engleski, uz prijevod na hrvatski i slovenski jezik te hrvatski i slovenski znakovni jezik. Cilj konferencije bio je raspraviti preporuke projekta temeljene na rezultatima empirijskog istraživanja provedenog u sklopu projekta i pokrenuti procese nužne za njihovu implementaciju. Rasprava je bila organizirana u dvije tematske cjeline, odnosno dva panela:

  1. Uključivanje osoba s invaliditetom u sustav podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Ono podrazumijeva, s jedne strane, osnaživanje samih osoba s invaliditetom da prijavljuju kaznena djela i prekršaje počinjene na njihovu štetu uz istovremeno podizanje razine njihove informiranosti o pravima koja imaju kao žrtve kaznenih djela ili prekršaja. S druge strane, podrazumijeva povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom s organizacijama civilnog društva koje pružaju potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela ili prekršaja.
  2. Prilagodba postupanja tijela kaznenog i prekršajnog postupka osobama s invaliditetom. Navedeno podrazumijeva ne samo uklanjanje postojećih brojnih fizičkih prepreka, nego i prepreka koje otežavaju mogućnost razumljive i učinkovite komunikacije, kao i pružanje potpore u komunikaciji osoba s invaliditetom. Za prilagođeno postupanje važno je povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom sa svim dionicima kaznenog i prekršajnog pravosuđa, napose onima koji provode pojedinačnu procjenu žrtava, kao i sustavna edukacija o posebnostima osoba s invaliditetom i prilagođenom postupanju prema njima. Rad Konferencije moderirala je prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, glavna projektna stručnjakinja (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), koja je također uvodno govorila o rezultatima projekta i zajedničkim preporukama, te formulirala zaključke Konferencije. Moderatorica Panela 1 bila je Katarina Vučko, nacionalna stručnjakinja za Sloveniju, Mirovni inštitut, Ljubljana, a moderator Panela 2 doc.dr.sc. Zoran Burić, nacionalni stručnjak za Hrvatsku, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Skip to content