Siguran izlaz

Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine provodi projekt „Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć“ u partnerstvu s Ženskom udrugom Izvor Tenja i Udrugom žena Vukovar, provodi se u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa i uprave. Provedbom projekta „Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć“ želimo prvenstveno osigurati besplatnu pravnu pomoć osobama koje su u posebno osjetljivom socijalnom položaju kao što su žene žrtve nasilja u obitelji, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, nezaposleni, beskućnici te ostale marginalizirane skupine sukladno Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

Aktivnost 1. Pružanje besplatne pravne pomoći:

Svakodnevno pružamo besplatnu pravnu pomoć osobnim dolaskom korisnika u ured u Vukovaru i Osijeku, telefonom ili putem e-maila.

Javite nam se na telefon 032/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 031/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

 

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

  • opću pravnu informaciju
  • pravni savjet
  •  sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
  • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
  •  pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Terensko pružanje besplatne pravne pomoći: Vukovar, Vinkovci, Županja, Borovo , Osijek, Sarvaš, Belišće i Đakovo

Aktivnost 2. Timski sastanak zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Održana su dva timska sastanka zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Na sastanku prisustvovali: voditelj projekta i dvije suradnice na projektu

Aktivnost 3. Regrutacija, edukacija volontera (osnovna) i dodatna edukacija

  • Od 15. kolovoza do 15. rujna objavljen je Poziv na volontiranje na stranicama Volonterskih centara Vukovar i Osijek, Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru te Pravnom i Filozofskom fakultetu u Osijeku, lokalnim partnerskim organizacijama i u lokalnim medijima.
  • Izabrano je i educirano 10 volontera za volontiranje u Referentom centru Vukovar i Referentnom centru Osijek i na terenu.

Aktivnost 4. Organiziranje javnih akcija kao javno zagovaračke aktivnosti

Održane akcije u Vukovaru, Osijeku, Vinkovcima i Županji uz angažman volontera i djelatnika ureda u Vukovaru i Osijeku.

Aktivnost 5. Organiziranje Javne tribine u Vukovaru na temu „Besplatna pravna pomoć u radu s korisnicima“

2. prosinca 2020. održana je javna tribina u Vukovaru na temu „Besplatna pravna pomoć u radu s korisnicima“. Tribini je prisustvovalo je 23 sudionika, predstavnika državnih institucija i civilnog sektora.

Aktivnost 6. Posjet partnerskim organizacijama kao način prijenosa znanja i iskustva

Organizirane su 2 posjete partnerskim organizacijama u mjestu Tenja i Vukovar. Volonteri Udruge sudjelovali u posjeti partnerskim organizacija, gdje smo razmijenili znanja i iskustva u radu korisnicima te su volonteri čuli o radu navedenih organizacija.

Aktivnost 7. Promoviranje instituta primarne besplatne pravne pomoći

Redovito nas prate lokalni mediji poput Hrvatskog radija Vukovar, radio Borovo, radio Dunav, Slavonski radio, radio Osijek, Glas Slavonije, radio Vinkovci i dr. redovito ažuriramo web i facebook stranicu te aktivnosti objavljujemo u newsletteru Udruge za podršku.

 

Aktivnost 8. Održavanje sastanaka i razmjene informacija i iskustava te znanja s partnerskim organizacijama

Održana su dva sastanka s predstavnicama partnerskih organizacija Udrugom žena Vukovar i Ženskom udrugom Izvor Tenja.

 

Aktivnost 9. Evaluacija projekta

Evaluacijske listiće je popunilo ukupno 20 sudionika. Evaluacijski listići su popunjeni nakon edukacije volontera, partnerskih sastanaka i javne tribine.

Skip to content