Siguran izlaz

Prekriži nasilje

Projekt ”Prekriži nasilje” provodi Udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. Projekt je financiran od Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020. ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I BROJ POZIVA: UP.02.2.2.06. Početak projekta je 01. travnja 2020. godine.

CILJ PROJEKTA je doprinijeti unaprjeđenju socijalne uključenosti žrtava obiteljskog nasilja na području Splitsko-dalmatinske, Osječko – baranjske i Vukovarsko srijemske županije kroz osiguranje široko dostupnih izvora emocionalne i pravne pomoći i podrške za žrtve obiteljskog nasilja i obitelji putem kojih će se pružiti odgovarajuća podrška i pomoć žrtvama obiteljskog nasilja u prevladavanju traumatskog iskustva što će doprinijeti smanjenju štetnih učinaka nasilja na izravne i neizravne žrtve nasilja. Nastaviti će se provoditi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova, te dodatno senzibilizirati stručnjake i zainteresiranu širu javnost za problematiku obiteljskog nasilja.

Projektom će se obuhvatiti barem 300 žrtava obiteljskog nasilja sa šireg dalmatinskog područja s naglaskom na ruralna i otočna područja, te sa područja Osječko – baranjske i Vukovarsko-srijemske županije kojima će biti pružena socijalna usluga informiranja, primarnoga i sekundarnog pravnog savjetovanja i zastupanja, savjetodavna podrška, usmjeravanje na druge organizacije i ustanove koje pružaju besplatnu pravnu, psihološku, psihijatrijsku ili socijalnu pomoć. Ove usluge će biti dostupne u uredima u Splitu, Vukovaru i Osijeku, ali i putem besplatnih SOS linija.

Aktivnosti i rezultati u okviru partnerstva

1. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga kroz pružanje usluga pomoći i podrške žrtvama nasilja u svrhu uključivanja u društvenu zajednicu na području SDŽ, OBŽ i VSŽ
2. Izvještaj sa održanih 7 supervizijskih susreta (grupa od 5-8 osoba koje su izravno uključene u rad sa žrtvama obiteljskog nasilja).
3. Izvještaj sa dvodnevnog studijskog putovanja u Zagreb kod Nacionalnog pozivnog centra (2 zaposlenika + 5 volontera Udruge). Izvještaj sa dvodnevnog studijskog putovanja u Split kod nositelja projekta Udruge Bijeli krug Hrvatske (2 zaposlenika + 5 volontera Nacionalnog pozivnog centra)
4. Potpisne liste i fotografije sa održanih konferencija u Splitu i Vukovaru. 30 Izdanih potvrda o sudjelovanju na konferenciji u Splitu i Vukovaru. Evaluacijski upitnici s održanih konferencija
5. Izvještaj s edukativnih radionica predstavljanja Mape socijalnih usluga za žrtve obiteljskog nasilja (Split i Osijek)

Sudjelovali smo u izradi interaktivne mape koja se nalazi na web stranici udruge Bijeli krug Hrvatske. Web mapa je sastavni dio projekta te sadrži kontakte na koje se mogu žrtve nasilja u obitelji obratiti za pomoć i podršku.

Mapu možete pogledati na linku: https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/interaktivna-mapa/…

U okviru projekta „Prekriži nasilje“ stručni tim Bijelog kruga Hrvatske i njihove volonterke upoznali su se s radom Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, besplatnom i anonimnom 116 006 linijom.

 

13. svibnja 2021. Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske je u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu organizirala međuresornu stručnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava žrtava – gdje smo i gdje bi trebali biti“.

Ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovale su voditeljica Referentnog centra Osijek Marijana Skoko i volonterka Silvia Fabijanić.

26. svibnja u Velikoj županijskoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održane su konferencija i edukacija na temu “Učinkovitost sustava podrške žrtvama nasilja – iskustvo iz prakse i preporuke“. Cilj održane konferencije i edukacije bio je unaprijediti dijalog između svih dionika sustava podrške žrtvama i osigurati stjecanje dodatnih znanja i kompetencija u radu sa žrtvama kao posebno ranjivom skupinom.

Skip to content